Pracovné postupy HÚL 2008/2016

skipmenu

tomenu

 

Pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov z roku 2008 (PP HÚL 2008) nahrádzajú pracovné postupy HÚL z roku 1995 (PP HÚL 1995) ako aj následne vydané usmernenia k PP HÚL 1995.

Sú záväzné pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 1.1.2010.

 

PP HÚL 2008                   Všeobecná časť LHP 

 Prílohy k pracovným postupom HÚL 2008

 1. Podrobné členenie lesnej cestnej siete (LCS)
 2. Zaraďovanie lesných pozemkov do druhu obhospodarovania 
 3. Lesné vegetačné stupne
 4. Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
 5. Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie
 6. Lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny
 7. Zoznam dielcov, v ktorých sa navrhuje vyhlásenie ochranných lesov
 8. Charakteristika pásiem ohrozenia imisiami
 9. Zoznam lesných oblastí a podoblastí a ich grafické zobrazenie
 10. Model hospodárenia
 11. Postup aktualizácie stupňa ohrozenia lesa vyhotovovateľom LHP pri podrobnom zisťovaní stavu lesa
 12. Vzor žiadosti o vyhlásenie LC
 13. Vzor lesníckych máp (obrysová mapa, porastová mapa, ťažbová mapa, mapa lesných typov, mapa pôdnych typov,  ....
 14. Riešenie nezrovnalostí v súboroch geodetických a popisných informácií katastrálneho operátu KN v porovnaní so skutočným stavom zisteným v teréne
 15. Plochová tabuľka - prehľad LC
 16. Vzor aktualizovaného zápisníka
 17. Kódovací kľúč opisu porastov
 18. Zoznam lesných drevín a ich skratiek používaný pri opise porastu
 19. Postup pre určenie fenotypovej hodnoty lesných drevín
 20. Zápisník pre zisťovanie zásoby porastu met. diferencovaných RT
 21. Zápisník pre meranie drevných zásob priemerkovaním naplno
 22. Zápisník pre meranie drevných zásob porastov reprezentatívnymi metódami
 23. Nomogramy  na určenie základných vytyčovacích údajov kruhových, pásových a relaskopických skusných plôch pre požadovanú presnosť ± 10% resp. ± 15% a spoľahlivosť 95%
 24. Určenie zámernej úsečky pri metóde relaskopických skusných plôch
 25. Ťažbové ukazovatele k určeniu objemu obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch hospodárskeho tvaru lesa vysokého pri hospodárskom spôsobe podrastovom a holorubnom okrem topoľových a vŕbových lesných porastov
 26. Výpočet obnovných ťažieb, ťažbových plôch a nových úloh
 27. Prehľadové tabuľky pre LC
 28. Grafické prehľady
 29. Všeobecná časť LHP - vzor
 30. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie LHP
 31. Vzor čistopisu LHP
 32. Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vydaný SL MPSR pod.č.4697/2007-710 zo dňa 12.11.2007
 33. Porovnávací výkaz starého a nového označenia JPRL
 34. Číselníky používané pri vyhotovovaní LHP - príloha 34A, príloha 34B
 35. Zásady HÚL pre výberkový hospodársky spôsob
 36. Značky obnovných rubov a ich tvarov pre ťažbovú mapu
 37. Návrh plánu hospodárskych opatrení na prvý rok platnosti LHP
 38. Zásady posudzovania šírky obnovných rubov
NSRV ARVI NSRV
tomenu