Súčasnosť HÚL a lesného hospodárskeho plánovania na Slovensku

skipmenu

tomenu

Hospodárska úprava lesov ( HÚL)   ako vedná disciplína a zároveň aj praktická činnosť je  zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Toto poslanie , ciele a úlohy musí plniť pri veľmi zložitom zosúlaďovaní záujmov vlastníkov resp. obhospodarovateľov lesov s verejným záujmom.  Aj nový lesný zákon takto definuje HÚL , čím kontinuálne nadväzuje na jej dlhodobú tradíciu a nezastupiteľné miesto pri plnení strategických  a koncepčných cieľov a lesníckej politiky pre zachovanie, ochranu a  zveľaďovanie lesov  na Slovensku.

 Praktická aplikovaná HÚL rieši a plní aj v súčasnosti široké spektrum aktivít , ktoré rozširujú pôvodné ponímanie taxácie resp. zariaďovania lesov. Tradícia, súčasnosť a zámery do budúcnosti v oblasti HÚL sú zároveň zárukou zabezpečovania zložitých a náročných úloh dlhodobého rozvoja lesníctva v našej krajine.
 
Od 1. 9. 2005 nadobudol účinnosť nový Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá obhospodarovateľovi lesa zabezpečiť odborné hospodárenie podľa lesného hospodárskeho plánu alebo výpisu z neho prostredníctvom odborného lesného hospodára. Hospodárska úprava lesov v súlade s týmto zákonom je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby sa pri zosúladení záujmov vlastníkov obhospodarovateľov lesov a verejného záujmu smerovalo k naplneniu cieľov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
NSRV ARVI NSRV
tomenu