Komplexné zisťovanie stavu lesa

skipmenu

tomenu

 

-           vypracovanie komplexnej systematiky, údržbu systému a vydávanie nových pracovných postupov pre činnosť komplexného zisťovania stavu lesa,
-           zisťovanie a aktualizáciu údajov o stave a vývoji lesov,
-           permanentnú aktualizáciu vrstiev lesníckej typológie a pedológie v súvislosti s navrhovanými zmenami kategórii lesov, prírastkami lesných pozemkov a odstraňovaním nedostatkov pri ich vzájomnom zosúlaďovaní,
-           predkladanie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ LHP musí zohľadniť pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórií ochranných lesov,
-           zaraďovanie lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia,
-           tvorbu a aktualizáciu rámcov a modelov hospodárenia a ich časopriestorového usporiadania aj s využitím údajov podrobného plánovania v rámci spätnej väzby na rámcové plánovanie,
-           spoluprácu s lesníckou ochranárskou službou (LOS) pri vytváraní modelov hospodárenia pre lesy rozvrátené synergickým pôsobením škodlivých činiteľov.
NSRV ARVI NSRV
tomenu