Seminár "Súčasnosť a budúcnosť hospodárskej úpravy lesov na Slovensku"

skipmenu

tomenu
27.01.2010 sa uskutočnil na Národnom lesníckom centre vo Zvolene  odborný seminár „Súčasnosť a budúcnosť hospodárskej úpravy lesov na Slovensku“ s cieľom poukázať na vznik, historický vývoj a prínos HÚL v teoretickej a praktickej rovine na Slovensku, analyzovať legislatívnu podporu HÚL v súčasnosti aj v budúcnosti, analyzovať súčasný stav HÚL (poznatky a skúsenosti pri zisťovaní stavu lesa, rámcovom a podrobnom plánovaní), predstaviť koncepciu a stratégiu ďalšieho rozvoja HÚL na Slovensku, hlavné priority rozvoja HÚL pre najbližšie obdobie s výhľadom do budúcnosti (vyhotovenie LHP, obhospodarovateľ lesa, informácie o stave lesov SR, strategické plánovanie a rozhodovanie na nadregionálnej úrovni) a v neposlednej miere poukázať na výsledky výskumu a jeho zavedenia do praxe HÚL.
 
Martin Moravčík, generálny riaditeľ NLC - úvodné slovo
 

Prezentácie

 M. Moravčík (generálny riaditeľ NLC)
 
J. Bavlšík(NLC- ÚHÚL Zvolen)
 
Š. Šmelko, V. Šebeň  (NLC- LVÚ Zvolen)
 
 I. Rizman(NLC- ÚHÚL Zvolen)
                            
I. Herich (NLC- ÚLZI Zvolen)
 
T. Bucha, M. Juriš, J. Vladovič (NLC- LVÚ Zvolen)
              Aplikácie diaľkového prieskumu Zeme využiteľné v prácach HÚL  

  

Odborné príspevky

Tomáš Bucha, Jozef Vladovič, Miroslav Juriš, Ivan Barka
 
Jozef Jendruch
 
Róbert Cibula, Milan Lalkovič
 
   
Štefan Šmelko, Vladimír Šebeň
 
Ladislav Kulla, Michal Bošeľa, Karol Burgan
 
Ivan Herich
 
Ivor Rizman
 
Ján Mozoľa, Ivan Greguš
 
Karol Šandorfi, Ľuboš Halvoň
 
František Štulajter, Peter Zima

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu