História

skipmenu

tomenu

Stručná história NLC - Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SSR vo Zvolene (ÚVVP LVH SSR) bol zriadený 1. 1. 1978 rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR ako štátna rozpočtová organizácia priamo riadená ministerstvom.budova2.jpg

Úlohy a zameranie ústavu vyplývali zo zásad hospodárskej politiky a koncepcií MLVH SSR v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania zamestnancov lesného a  vodného hospodárstva. V súlade so svojím poslaním plnil ústav nasledovné úlohy:

  • Výchovno-vyučovací proces v zariadeniach pre prípravu žiakov na robotnícke povolania, zvyšovanie kvalifikačnej úrovne riadiacich pracovníkov, doškoľovanie vedúcich zamestnancov, príprava lektorov, jazyková príprava zamestnancov.
  • Metodického a odborno-poradenského pracoviska.
  • Tvorba metodických podkladov, pomôcok a študijnej literatúry pre SOU lesnícke a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Spolupráca s krajskými národnými výbormi, orgánmi štátnej správy.
Svoje hlavné poslanie, t.j. zabezpečovanie prípravy mládeže na robotnícke povolania a vzdelávanie zamestnancov lesného a vodného hospodárstva ústav plnil až do roku 1996. Do tohto obdobia prešiel ústav viacerými zmenami. V roku 1990 došlo k jeho premenovaniu na Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR. Ďalším rozhodnutím MLVH bolo odčlenenie SOU lesníckych a SOU vodohospodárskeho, ktoré tým nadobudli právnu subjektivitu a hospodársku samostatnosť. 1. januára 1994 sa ústav pretransformoval z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. V súvislosti s postupnými zmenami v organizácii ústavu, ako aj v predmete činnosti bol na konci roku 1996 vypracovaný nový Organizačný poriadok s platnosťou aj na Stredisko vzdelávania v Banskej Štiavnici.
 
Ďalšie smerovanie ústavu bolo po tomto období zamerané hlavne na ďalšie vzdelávanie dospelých, pričom väčšina vzdelávacích aktivít bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR.
 
Resize of P1010009.jpgHlavné vzdelávacie aktivity možno rozdeliť na vzdelávanie riadiacich zamestnancov, odborné vzdelávanie THZ, vzdelávanie zamestnancov štátnej správy, kurzy výpočtovej techniky, jazykové vzdelávanie, pedagogické vzdelávanie, ekologická výchova, krátkodobé školenia a semináre, robotnícke rekvalifikačné kurzy.
Väčšina vzdelávacích aktivít sa uskutočňovala v Stredisku vzdelávania SR v Banskej Štiavnici (v roku 2004 ústav ukončil vzdelávanie v tomto stredisku). V období rokov 1978 – 1997 sa na rôznych vzdelávacích akciách zúčastnilo takmer 35 000 účastníkov. Viaceré vzdelávacie aktivity sa podarilo ústavu realizovať v spolupráci so zahraničnými partnermi. Medzinárodná spolupráca bola rozvinutá s partnerskými inštitúciami v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Dánsku a Českej republike.
Popri vzdelávacej činnosti sa ústav venoval aj programu poradenstva pre neštátne lesy, hlavne s postupujúcou reprivatizáciou lesov, kde organizoval predovšetkým krátkodobé školenia a semináre a tiež prípravu špecialistov pre potreby združení vlastníkov neštátnych lesov.
 
10.zrucnost5.tif
Nezanedbateľnou úlohou ústavu od jeho vzniku bolo organizovanie rezortných a celoštátnych súťaží žiakov SOU lesníckych.
 
Z edičnej činnosti ústavu možno spomenúť vydávanie neperiodických publikácií a od roku 1993 do roku 2001 aj periodickej publikácie - časopisu LES. V rokoch 1985 – 1989 ústav vydával časopis Spravodajca, ktorý mapoval problematiku prípravy mládeže na robotnícke povolania a ďalšie vzdelávanie zamestnancov lesného a vodného hospodárstva.
Jednou z dôležitých činností ústavu, ktorá pretrváva aj v súčastnej dobe, je lesnícka práca s verejnosťou.
 
Dňom 1. januára 2006 došlo z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k zlúčeniu troch štátnych príspevkových organizácií : Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene, Lesníckeho výskumneho ústavu vo Zvolene a Lesoprojektu vo Zvolene. Novou nástupníckou organizáciou sa stalo Národné lesnícke centrum. Z Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Zvolen sa stal Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen ako súčasť Národného lesníckeho centra.

 
  

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu