Poradenstvo

skipmenu

tomenu


Pôdohospodárske poradenstvo

Informácie pre záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 (PRV SR 2014-2020)

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov SR

Katalóg poradenských produktov

Dokumenty

 

Pôdohospodárske poradenstvo

Členské štáty EÚ boli v zmyslenariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 povinné od 1. januára 2007 zriadiť poradenský systém pre pôdohospodárov – Pôdohospodársky poradenský systém (PPS). Nariadením sa stanovili spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a  zaviedli sa niektoré režimy podpory pre pôdohospodárov. Zároveň nariadenie stanovilo nové priority pri udeľovaní podpôr v rámci SPP a viedlo k príprave rezortu pôdohospodárstva na povinnosť členských štátov EÚ zriadiť systém poľnohospodárskeho poradenstva a to najmenej pre oblasť zákonných požiadaviek na hospodárenie a rešpektovanie vhodných agroenvironmentálnych podmienok.

V roku 2009 nahradilo vyššie uvedené nariadenie nové nariadenie rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov. Podľa tohto nariadenia je nutné, aby pri plnení noriem moderného a vysoko kvalitného poľnohospodárstva fungoval komplexný poradenský systém pre poľnohospodárske podniky. Od roku 2014 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní SPP. Podľa čl. 12 až 14 tohto nariadenia sú členské štáty povinné zriadiť pre prijímateľov poľnohospodársky poradenský systém o  obhospodarovaní pôdy a  riadení poľnohospodárskych podnikov. Zároveň nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v čl. 15 zadefinovalo cieľ podpory poradenstva, okruh prijímateľov, ich odbornú spôsobilosť a spôsob výberu poskytovateľov poradenských služieb ako aj oblasti poskytovaných poradenských služieb.

Využívanie PPS je na dobrovoľnom princípe a poľnohospodári, či obhospodarovatelia lesa, i naďalej majú zodpovednosť za vykonané opatrenia na základe získaných odporúčaní. Podpora poradenských služieb v rokoch 2007 - 2013 bola realizovaná v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prostredníctvom opatrenia 1.7. - Využívanie poradenských služieb. Podľa údajov riadiaceho orgánu počas tohto obdobia boli vyhlásené dve výzvy, v rámci ktorých bolo schválených 691 projektov (stav k 27. 2. 2015).

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 bude PPS zastrešovaťopatrenie 2 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoc pre poľnohospodárske podniky prostredníctvom podopatrenia 2.1 Podpora na pomoc pro využívaní poradenských služieb a podopatrenia 2.3 Podpora na odbornú prípravu poradcov.

Schválením zákon č. 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v roku 2017 upravil právny rámec pre rozvoj PPS na Slovensku. Podľa § 22 tohto zákona pôdohospodársky poradenský systém je systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Na základe delegovaných právomocí ministerstva je Agroinštitút Nitra, štátny podnik spolu s Národným lesníckym centrom Zvolen dôležitým organizačným prvkom PPS. Zabezpečujú odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov na výkon činnosti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, proces certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR  koordináciu a rozvoj informačného a komunikačného prostredia poradenského systému na získavanie, spracovanie a šírenie autorizovaných informačných zdrojov, odborne orientovaných databáz a informačných databázových systémov (www.agroporadenstvo.sk a www.forestportal.sk).

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe zmluvy o dielo č. 4/2018/110 zaviazala Národné lesnícke centrum realizovať zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov ako prijímateľov finančnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva zameranej na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon poradenských služieb pre oblasť lesného hospodárstva (obhospodarovateľov lesa) v programovom období 2014 – 2020 a to realizáciou nasledovných činností:

  • organizačno-technickým zabezpečenímvzdelávania, ktoré efektívne koordinuje poskytovanie odborného a špeciálneho vzdelávania jednotlivým poradcom,
  • overovaním odbornej spôsobilostiuchádzačov o zápis do centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov,
  • vytvorením, vedením a priebežným aktualizovaním informačného systému pre poradcov,
  •  databázou kvalifikovaných školiteľov

Poradenské služby pre obhospodarovateľov lesa pre programové obdobie 2014 - 2020 musia zahŕňať minimálne príslušné povinnosti:

a) podľa smernice 92/43/EHS (ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín),

b) podľa smernice 2009/147/ES (ochrana voľne žijúceho vtáctva),

c) podľa smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vodách).

Poradenstvo pre obhospodarovateľov lesa môže okrem povinného obsahu uvedeného vyššie zahŕňať aj problematiku ekonomickej a environmentálnej výkonnosti lesného podniku.

 

Informácie pre záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstvea rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

  • má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
  • absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.,
  • je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje výzvu PRV 2014 - 2020 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. V prípade Vášho záujmu poskytovať poradenské služby v rámci PRV pre oblasť lesného hospodárstva (obhospodarovateľov lesa) je možné získať bližšie informácie v Národnom lesníckom centre na:

- telefónnom čísle: 045/ 5314 345

- mailovej adrese: poradenstvo@nlcsk.org

Kontaktné formuláre:

Kontaktný formulár pre nových uchádzačov

kontaktný formulár pre už registrovaných uchádzačov

Vyplnený kontaktný formulár spolu s ostatnými náležitosťami je možné doručiť osobne, mailom (oskenované kópie) na poradenstvo@nlcsk.org alebo poštou na adresu:  
 
Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2
960 52 Zvolen

 

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov SR

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov (CRPP) SR je menný zoznam certifikovaných pôdohospodárskych poradcov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Je verejne prístupný na webovej stránke správcu CRPP – www.agroinstitut.sk, ktorý z poverenia ministerstva zodpovedá za jeho vedenie, udržiavanie a aktualizáciu.

 

Katalóg poradenských produktov

Zverejnený katalóg poradenských produktov pre záujmovú oblasť lesníctva sa nachádza na: http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

 

Dokumenty

Zákon č. 280/2017 Z.z.

Zákon č. 211/2013

Nariadenie č. 1306/2013 - Hlava III. článok 12 až 15

Smernica o certifikácii poradcov a vedení Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR

Príloha č.1  Žiadosť o zaradenie do PPS SR

Príloha č.6  Metodika na spracovanie projektu

Príloha č.7  Výkaz o činnosti poradcu

Príloha č.8  Registrácia vzdelávacích aktivít

 

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu