LHP

skipmenu

tomenu

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les


Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les sa predkladá na MPaRV SR do 31. marca podľa vzoru  uvedeného v prílohe vyhlášky 441/2006. Termín a miesto skúšky sa oznámi žiadateľovi písomne najneskôr do 30 dní pred jej konaním.

  • Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les  vzor žiadosti
  • Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les   vzor žiadosti
  • Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les   vzor žiadosti

       Pílohy k žiadosti:

         a) doklad o vzdelaní;

         b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov;

         c) doklad o zaplatení správneho poplatku (sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

NSRV ARVI NSRV
tomenu