LRM

skipmenu

tomenu


Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti


Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom sa predkladá ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 22 vyhlášky č. 501/2010 Z. z.

       Prílohy k žiadosti:

          a) overený doklad o vzdelaní, ktorý je podmienkou na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

          b) doklad o zaplatení poplatku (e-kolok v hodnote 170,- €)

     

 

Odborná príprava ku skúškam odbornej spôsobilosti na činnosti s  lesným reprodukčným materiálom


Termín prípravy ku skúške: spravidla mesiac pred skúškou

Okruh otázok a téz k odbornej príprave LRM  Prečítať

Kontakt: Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, spanka@nlcsk.org

 

 

Skúška odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom


Termíny skúšok:   predbežne jún bežného roku

Okruh otázok a téz ku skúškam LRM  Prečítať

Kontakt: Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, spanka@nlcsk.org

 

 

Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom 


Termíny školenia:   spravidla jún bežného roku

Kontakt: Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, spanka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu