OLH

skipmenu

tomenu


Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára


Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPaRV SR) do 31. októbra  podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

 • Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára  vzor žiadosti
   
 • Prílohy k žiadosti:

           a) doklad o vzdelaní;

           b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu
               s opisom vykonávaných lesníckych činností;

           c) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 170 € - sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

 

 

Odborná príprava ku skúškam OLH


Termíny príprav ku skúškam OLH:

 • spravidla mesiac pred skúškou
   

Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH  Prečítať

Kontakt:  Ing. Bc. Katarína Golianová, 045 / 5314 345,  katarina.golianova@nlcsk.org

 

 

Skúšky OLH


Termíny skúšok OLH:  

 • stanovuje MPRV SR
 • spravidla v prvej polovici júna bežného roku
   

Okruh otázok a téz ku skúškam OLH  Prečítať

Kontakt:  Ing. Bc. Katarína Golianová, 045 / 5314 345,  katarina.golianova@nlcsk.org

 

 

 

Aktuálne poznatky z kľúčových oblastí práce odborného lesného hospodára (školenie  držiteľov osvedčenia OLH)


Termíny preškolenia: 

 • spravidla mesiace marec, apríl, november bežného roku
   

Kontakt:  Ing. Bc. Katarína Golianová, 045 / 5314 345,  katarina.golianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu