Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

skipmenu

tomenu

Informácie o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín


Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

  • pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02)
     
  • aplikátorov v lesníctve (modul 04) 

Žiadosť o účasť na odbornom vzdelávaní v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov  a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 32, ods. 1 Zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti).

Národné lesnícke centrum Zvolen na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2011-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s  celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu.

 

Cieľ:

nadobudnúť a podľa potreby si doplniť a dlhodobo osvojiť vedomosti z oblasti prípravkov na ochranu rastlín tak, aby používatelia pesticídov si boli plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a aby poznali a bezpodmienečne realizovali vhodné opatrenia na čo najviac možné zníženie týchto rizík . Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získať celoštátne platné osvedčenie na dobu 10 rokov.

 

Cieľová skupina:

vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

 

Rozsah: 8 hodín

 

Cena na osobu:

50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 305
spanka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu