Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

skipmenu

tomenu

Informácie o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín


Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 32, ods. 1 Zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preto vytvorilo systém povinného odborného vzdelávania, ktorý okrem iného pojednáva aj o splnení podmienok potrebných na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre jednotlivé cieľové skupiny uchádzačov v lesnom hospodárstve  SR (vedúci pracovníci v poľnohospodárskej a lesníckej praxi - modul 02 a aplikátori v lesníctve -  modul 04).

Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti  prípravkov na ochranu rastlín.

 

Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2011-100 zo dňa 16.01.2012 :

 

 1. organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
 2. vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s  celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní vzdelávacej aktivity a záverečného testu.

 

Obsah odborného vzdelávania je podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 492/2011 Z. z. zameraný na osvojenie si vybraných poznatkov na:

 1. Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) a ich používania.
 2. Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.
 3. Nebezpečenstvá a riziká spojené s prípravkami a spôsoby ich určenia a riadenia, najmä:
  1. riziká pre ľudí a faktory, ktoré tieto riziká znásobujú, ako napríklad fajčenie,
  2. príznaky otravy prípravkami a prvá pomoc,
  3. riziká pre necieľové rastliny, užitočný hmyz, voľne žijúce organizmy, biodiverzitu a pre životné prostredie všeobecne.
 4. Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.
 5. Porovnávacie posudzovanie na úrovni používateľa s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky, ktoré majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie.
 6. Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie:
  1. bezpečné pracovné postupy pri skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov  a  nadbytočných  prípravkov v koncentrovanej alebo zriedenej forme,
  2. odporúčaný spôsob obmedzenia expozície obsluhujúceho pracovníka.
 7. Prístupy k aplikácii prípravkov založené na rizikách, ktoré zohľadňujú rôzne miestne charakteristiky, ako sú klíma, vodné toky a vodné zdroje, typy pôdy, druhy plodín a reliéf krajiny.
 8. Postupy na prípravu zariadení na aplikáciu prípravkov na prácu vrátane ich kalibrácie a spôsoby obsluhy s minimálnym rizikom pre používateľa, ďalšie osoby, necieľové živočíšne a rastlinné druhy, biodiverzitu a životné prostredie vrátane vodných zdrojov.
 9. Používanie zariadení na aplikáciu prípravkov a ich údržba a špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly používaných aplikačných zariadení a spôsoby zlepšenia kvality postreku. Osobitné riziká týkajúce sa použitia ručných zariadení na aplikáciu prípravkov alebo chrbtových postrekovačov a príslušné opatrenia riadenia rizika.
 10. Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov v prípade neúmyselného rozliatia a kontaminácie a extrémnych poveternostných podmienok,  ktoré by spôsobili riziko odplavenia prípravkov.
 11. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach ustanovených osobitným predpisom.1)
 12. Monitorovanie zdravia a prístupu k zariadeniam, kde možno nahlásiť všetky nehody alebo podozrenia na nehody.
 13. Vedenie záznamov o každom použití prípravkov.

 

Cieľ:

nadobudnúť a podľa potreby si doplniť a dlhodobo osvojiť vedomosti z oblasti prípravkov na ochranu rastlín tak, aby používatelia pesticídov si boli plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a aby poznali a bezpodmienečne realizovali vhodné opatrenia na čo najviac možné zníženie týchto rizík . Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získať celoštátne platné osvedčenie na dobu 10 rokov.

 

Cieľová skupina:

vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

 

Rozsah: 8 hodín

 

Cena na osobu:

50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 305
spanka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu