Oznam MPSR - Odbor rastlinnej výroby

skipmenu

tomenu

Oznam Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Odbor rastlinnej výroby


Smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/128/EC, ktorou Európska únia stanovuje rámec na trvalo udržateľné používanie pesticídov, dáva okrem iného aj základ pre kontrolované používanie prípravkov na ochranu rastlín a požaduje, aby sa v členských štátoch vytvorili systémy odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, bez ktorých nie je možné zabezpečovať poľnohospodársku a lesnícku výrobu. Všetci profesionálni používatelia, distribútori a pracovníci aplikujúci prípravky na ochranu rastlín musia absolvovať primeranú odbornú prípravu poskytovanú subjektmi, ktoré sú určené príslušnými orgánmi. Cieľom odbornej prípravy je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblastí súvisiacich s predajom, používaním a aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vytvorilo systém povinného odborného vzdelávania pre každého, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky a pre osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín. Po úspešnom absolvovaní odborného vzdelávania budú môcť byť prípravky na ochranu rastlín uvádzané na trh a aplikované len tými osobami, ktoré budú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh alebo o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré budú vydané poverenými organizáciami.

Odborné vzdelávanie, po stránke organizačnej, zabezpečujú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverené organizácie: Agroinštitút Nitra štátny podnik, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy SR je povinné.
Osoby aplikujúce prípravky na ochranu rastlín absolvujú jednodňové vzdelávanie v rozsahu    8 hodín. Predajcovia a distribútori absolvujú dvojdňové vzdelávanie v rozsahu 16 hodín.

Prihlášky s podrobnými organizačnými informáciami sú zverejnené na webových stránkach inštitúcií poverených organizačným zabezpečovaním vzdelávania.

POVERENIE MPSR na základe § 18 a 18a zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárkej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSR č.88/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii

NSRV ARVI NSRV
tomenu