Právne predpisy na úseku LH

skipmenu

tomenu

 

 • 297/2011 Z.z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii Prečítať

 • 326/2005 Z.z. Úplné znenie zákona o lesoch   Prečítať

 • 453/2006 Z.z. Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa  Prečítať
 • 451/2006 Z.z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi  Prečítať
 • 232/2006 Z.z. Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva  Prečítať

 • 138/2010 Z.z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli   Prečítať
 • 501/2010 Z.z. Vyhláška o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh  Prečítať
 • 199/2005 Z.z. Nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty  Prečítať
 • 12/2009 Z.z. Vyhláška o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov  Prečíta

 • 405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-405

 • 441/2006 Z.z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu ... Prečítať
 • Vyhláška č. 485/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-485

 • Vyhláška č. 486/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-486

 • Vyhláška č. 487/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-487

 • Vyhláška č. 488/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-488

 • Vyhláška č. 489/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-489

 • Vyhláška č. 490/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-490

 • Vyhláška č. 491/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-491

 • Vyhláška č. 492/2011 Z. z.

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-492


 • 397/2006 Z.z. Vyhláška o lesnej stráži  Prečítať
 • 2173/2005 Nariadenie rady (ES) o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva  Prečítať

NSRV ARVI NSRV
tomenu