Právne predpisy na úseku LH

skipmenu

tomenu

 

 • 326/2005 Z.z. Úplné znenie zákona o lesoch   Prečítať
 • 453/2006 Z.z. Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa  Prečítať
 • 451/2006 Z.z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi  Prečítať
 • 232/2006 Z.z. Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva  Prečítať
 • 176/2011 Z.z. Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSR č. 232/2006 Z. z.  Prečítať
 • 86/2005 Z.z. Vyhláška o klasifikácii surového dreva  Prečítať

 • 138/2010 Z.z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli   Prečítať
 • 49/2011 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli  Prečítať
 • 501/2010 Z.z. Vyhláška o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh  Prečítať
 • 199/2005 Z.z. Nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty  Prečítať
 • 245/2006 Z.z. Nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.  Prečítať
 • 12/2009 Z.z. Vyhláška o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov  Prečítať

 • 571/2004 Z.z. Vyhláška o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní  Prečítať
 • 193/2005 Z.z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti  Prečítať
 • 295/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Prečítať
 • 45/2009 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Prečítať

 • 88/2009 Z.z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii  Prečítať
 • 441/2006 Z.z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu ... Prečítať

 • 397/2006 Z.z. Vyhláška o lesnej stráži  Prečítať
 • 2173/2005 Nariadenie rady (ES) o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva  Prečítať

NSRV ARVI NSRV
tomenu