Zelená kniha

skipmenu

tomenu

Diskusné fórum o ochrane lesov v kontexte zmeny klímy

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky realizovalo v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene diskusné fórum na tému aktuálne prijatej zelenej knihy o ochrane lesov a informáciách o lesoch v Európskej únii. Diskusné fórum sa uskutočnilo 27. mája 2010 o 10,00 hod. v budove Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, Zvolen.

Európska komisia prijala zelenú knihu 1. marca 2010. Zelená kniha sa zaoberá hlavnými výzvami, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva v Európskej únii, prioritne z hľadiska problematiky ochrany lesov a realizácie súvisiacich informačných systémov. Dokument prezentuje nástroje, ktorých využitie prichádza v súčasnosti do úvahy pri ochrane lesov tak na úrovni členských štátov ako aj na úrovni Európskej únie, a nastoľuje súbor otázok súvisiacich s možnosťami navrhovaných budúcich politických opatrení. Identifikované otázky by mali byť východiskom pre verejné konzultácie k dokumentu. Prijatie zelenej knihy vyplynulo zo záverov bielej knihy Európskej komisie o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá bola prijatá v apríli 2009.

Pretože politika v odvetví lesného hospodárstva patrí primárne do kompetencie členských štátov, očakávaná verejná diskusia by sa mala sústrediť na to, ako sa v dôsledku zmeny klímy menia podmienky obhospodarovania a ochrany lesov v Európe a ako by sa z tohto hľadiska mala ďalej vyvíjať politika Európskej únie, aby vo väčšej miere prispela k politikám a iniciatívam členských štátov v tejto oblasti.

Cieľom diskusného fóra je podporiť verejnú diskusiu v Slovenskej republike o otázkach ochrany lesov ako integrálnej súčasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a to najmä v kontexte prebiehajúcej zmeny klímy. Výstupy fóra by mali byť podkladom pre prípravu národnej pozície k zelenej knihe, ktorá oficiálne bude zverejnená začiatkom 07/2010.

Súbory na stiahnutie


ZELENÁ KNIHA o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ

Príprava lesov na zmenu klímy

Prečítať ZELENÚ KNIHU

Závery Rady Európskej únie k ochrane lesa, ktoré boli prijaté 11. júna 2010 ministrami životného prostredia členských štátov

Prezentácie "Diskusného fóra":

Adaptívný manažment lesa ako nástroj pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti lesníctva v podmienkach klimatickej zmeny

Informácie o lesoch pre zabezpečenie starostlivosti o lesy a riadenie lesného hospodárstva

 

Reakcie na otázky, ktoré sú podstatné pre vypracovanie možností budúcej koncepcie EÚ v oblasti ochrany lesov a systémov informácií o lesoch v zmenených klimatických podmienkach:

 Prečítať reakcie inštitúcie

NSRV ARVI NSRV
tomenu