Práca s verejnosťou

skipmenu

tomenu

Lesy a lesníctvo tvoria jeden z hlavných pilierov trvaloudržateľného rozvoja vidieka. Existuje výrazná potreba rozvíjať diálog medzi lesníckym sektorom a širokou verejnosťou v záujme definovania obojstranne akceptovateľných cieľov. Lesdni_056.jpg

Akčný plán EÚ v priorite č. 10 si kladie za cieľ podporu ekologického vzdelávania a informovania. I Národný lesnícky program uvádza potrebu vytvoriť a implementovať ucelený systém práce s verejnosťou s cieľom aktivizovať spoločnú zodpovednosť všetkých záujmových skupín za zachovanie lesov a ich funkcií. V strategickom cieli 5, ktorý je definovaný ako posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie je cez prioritu 18 prezentovaná potreba podporovať enviromentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti.

Národné lesnícke centrum považuje prácu s verejnosťou za jednu zo svojich prioritných činností, čo sa odráža i v nasledovných aktivitách:

NSRV ARVI NSRV
tomenu