Lesná pedagogika

skipmenu

tomenu

Lesná pedagogika je zameraná na spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov doplňujeme vedomosti o životnom prostredí.
Zážitkové učenie o lese a jeho obyvateľoch realizujú lesníci - lesní pedagógovia, ktorí sú vyškolení špeciálnym kurzom lesnej pedagogiky akreditovaným Ministerstvom školstva SR.
Lesná pedagogika je založená najmä na bezprostrednom kontakte ľudí s lesom. Záhŕňa rôzne aktivity, ktorých cieľom je fomovať postoje verejnosti k lesu, k životnému prostrediu, k lesníctvu a lesníckej práci. Tabula1-Lesna pedagogika.jpg

Ciele lesnej pedagogiky:

 • prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu
 • objavovať a vnímať les všetkými zmyslami
 • ponúknuť verejnosti možnosť aktívneho využitia voľného času
 • zlepšovať vzťah človeka k lesu a lesnému hospodárstvu
 • objasniť význam hospodárenia v lese
 • podporovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia

Pre koho je lesná pedagogika určená:

 • školy a detské kolektívy
 • mládež stredných a vysokých škôl
 • osoby so špeciálnymi potrebami
 • školy v prírode
 • rodiny s deťmi
 • dospelí a seniori

Formy aktivít:

 • lesné vychádzky
 • akcie na školách
 • krúžková činnosť
 • súťaže s prírodovedným zameraním
 • odborné exkurzie
 • vzdelávacie semináre
 • nočné aktivity v lese

Viac informáciách o aktivitách lesnej pedagogiky a činnosti lesných pedagógov na www.lesnapedagogika.sk

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu