Lignumexpo - Les 2006

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

ulpv01.jpgV rámci výstavy Lignumexpo & Les 2006 – 15. medzinárodnej výstavy strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel a 9. ročníka lesníckej výstavy bol odbornej verejnosti ponúknutý bohatý program sprievodných akcií.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Národné lesnícke centrum pri príležitosti konania výstavy Lignumexpo & Les 2006 zorganizovalo nasledujúce podujatia a odborné semináre:

Krst knižnej publikácie „ Lesy Slovenska“

Cieľom bolo predstaviť odbornej a laickej verejnosti knižnú publikáciu „Lesy Slovenska“ autorov Jozefa Minďáša, Jozefa Konôpku, Júliusa Novotného a Stana Jendeka. V rámci tohto podujatia predstavil Národné lesnícke centrum riaditeľ NLC prof. Ing. Július Novotný, CSc., a vyzdvihol význam vzdelávania a publikačnej činnosti pre prácu s verejnosťou. Knižnú publikáciu slávnostne pokrstil štátny tajomník MP SR Ing. Viliam Turský.

Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007–2013

Cieľom workshopu bolo predstaviť odbornej verejnosti programový dokument na nasledujúce obdobie a oboznámiť zástupcov lesníckych subjektov o možnostiach získavania finančných prostriedkov na jednotlivé lesnícke opatrenia pre zefektívnenie a rozvoj lesného hospodárstva na Slovensku. S čerpaním finančných prostriedkov počas programového obdobia 2004–2006 v rámci sektorového operačného programu: „ Poľnohospodárstvo a plán rozvoja vidieka“ a „Plán rozvoja vidieka“ oboznámil prítomných Ing. Peter Hrbáľ – vedúci Odboru marketingu a prípravy projektov NLC – ÚLPV Zvolen. S Národným strategickým plánom rozvoja vidieka pre obdobie 2007–2013 verejnosť oboznámil zástupca ministerstva pôdohospodárstva SR a s možnosťami čerpania finančných prostriedkov na lesnícke opatrenia v ďalšom programovacom období 2007–2013 verejnosť informoval Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ – NLC – ÚLPV Zvolen. Tento workshop sa stretol s veľkým záujmom verejnosti.

Prezentácia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Cieľom prezentácie bolo informovať o existujúcich združeniach neštátnych lesov na Slovensku a predstaviť význam a prácu organizácie združujúcej neštátne lesnícke subjekty na Slovensku. Diskusia s predstaviteľmi Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska viedol Ing. Stanislav Hatiar, ktorý vyzdvihol potrebu zhromaždiť podnety o problémoch, ktorých riešenie považujú neštátni vlastníci lesov za dôležité presadzovať vo vzťahu k MP SR a k Vláde SR.

Kritéria a ukazovatele trvalo udržateľného hospodárenia lesov – Certifikácia lesov

Cieľom bolo oboznámiť verejnosť so stavom lesov Slovenska podľa kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a predstaviť certifikačné schémy.
O stave lesov Slovenska a národných kritériách trvale udržateľného obhospodarovania lesov informoval vedúci Odboru lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesných zdrojov NLC - LVÚ Zvolen Ing. Martin Moravčík, CSc. Za Združenie certifikácie lesov Slovenska predstavil Slovenský systém certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – PEFC doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. Ďalší certifikačný systém predstavil výkonný riaditeľ FSC Ing. Juraj Vysoký.

Lesná pedagogika
Ďalším sprievodným podujatím boli aktivity lesnej pedagogiky, ktoré pripravil kolektív NLC – ÚLPV Zvolen v spolupráci s Lesmi SR, š. p., Banská Bystrica a OZ Revúca Tvorilo ho zaujímavé dopoludnie plné hier, zážitkov a zmyslových poznávaní z lesa a jeho života pre žiakov nitrianskych základných škôl.
Tieto sprievodné podujatia ako aj samotná expozícia novovytvorenej organizácie Národného lesníckeho centra vzbudila u odbornej verejnosti veľa pozornosti. Návštevníci mali možnosť zakúpenia knižných publikácií s lesníckou a poľovníckou tematikou. Organizačným garantom výstavy bol Odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou NLC – ÚLPV Zvolen. Návrh a výrobu expozície realizovala firma OF COURSE, s. r. o., Zvolen. Propagačné materiály a darčekové predmety realizoval Odbor reprografie NLC.

NSRV ARVI NSRV
tomenu