Detská lesnícka univerzita

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Detská lesnícka univerzita - nástroj na popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve

Kontaktná osoba:
Ing. Milan Sarvaš, PhD., Tel.: + 421 45 5202 213, Fax.: + 421 45 5325 226, sarvas@nlcsk.org

Popis projektu:
V rámci projektu sa vytvorilo dlhodobé partnerstvo medzi Národným lesníckym centrom (NLC), Mestom Zvolen – odbor školstva vo Zvolene (OŠZV), Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici (SOLŠ), Technickou univerzitou vo Zvolene (TUZVO), Štátnymi lesmi TANAPu – Výskumná stanica Tatranská Lomnica (ŠLVS) a LESMI SR, š.p. - Strediskom Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (LaDM). Projekt prispel ku popularizácii vedy a výskumu.

Ciele:
- priblížiť verejnosti výsledky vedecko-výskumnej činnosti v oblasti lesníctva a ekológie lesa populárno – náučnou formou,
- sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl kontakt s vysokoškolským prostredím,
- motivovať žiakov a študentov pomocou zážitkového vyučovania objavovať nové poznatky a pracovať s nimi vo vyučovacom procese,
- vytvoriť prostredie pre spoluprácu žiakov a študentov s vedecko-výskumnými pracovníkmi,
- výchovno-vzdelávacím procesom mladej generácie prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju s dôrazom na ekologické, ekonomické a sociálne stránky rozvoja.

Výstupy:
Primárnym výsledkom projektu bolo zvýšenie povedomia mladej generácie o modernej vede a výskume v oblasti lesníctva formou vytvorenia funkčnej siete medzi NLC, TUZVO, Výskumnou stanicou a múzeom - ŠL TANAPu (vedecko-výskumné inštitúcie) LESY SR, š.p. – Strediskom Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene (inštitúcia propagujúca výsledky lesníckej činnosti) a sieťou základných škôl zvolenského regiónu a Strednou odbornou školou lesníckou. Vytvorené pracovné listy a informačnú brožúrku možno využiť pri lesnícky zameranom environmentálnom vzdelávaní a projektovom vyučovaní detí a mládeže s cieľom trvalej informovanosti a popularizácie vedecko-výskumnej činnosti v lesnom hospodárstve. Poslucháči detskej lesníckej univerzity získali zručnosti v zdokumentovaní odborných tém fotografickou prezentáciou. Finálnym výstupom projektu bola putovná výstava posterovej prezentácie študentov SOŠL v LaDM, Stredisku expozície tatranskej prírody v ŠL TANAPu a verejnosti prístupných interiéroch ostatných partnerov projektu.


Trvanie projektu:
september 2009 – august 2012

NSRV ARVI NSRV
tomenu