Hospodársko - úpravnícke plánovanie

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Hospodársko – úpravnícke plánovanie a trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch

Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Maruška, 045 / 5202 345, fax: 00420/45/53 25 226, maruska@nlcsk.org

Popis projektu:
Zmena lesníckej legislatívy (prijatie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a jeho novelizácia účinná od 1.9.2007) a ďalšie legislatívne normy týkajúce sa lesného hospodárstva si vyžadujú rozpracovať aktuálne úlohy stratégie lesného hospodárstva a v lesníckej praxi zabezpečiť kvalitu plánovacieho rozhodovacieho a realizačného procesu na princípe trvaloudržateľného hospodárenia v lesoch.

Výstupom sú pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov, ktoré sú záväzným dokumentom pri zabezpečovaní vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu. Musia sa nimi riadiť fyzické a právnické osoby vyhotovujúce lesné hospodárske plány, príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva ako aj ďalšie subjekty (vlastník, správca, obhospodarovateľ) podieľajúce sa na realizácii plánu hospodárskych opatrení. 

Projekt formou krátkodobého kurzu informoval pracovníkov lesného hospodárstva, vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov, odborných lesných hospodárov, vlastníkov a správcov lesných pozemkov o spôsoboch zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch vo vidieckych oblastiach. Vybavil zúčastnené subjekty (vyhotovovatelia lesných hospodárskych plánov, vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesných pozemkov) potrebnými vedomosťami pre rozvoj ich odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a uplatniť nové informačné technológie v súlade s aktuálnymi potrebami praxe hospodárskej úpravy lesov na jednej strane a potrebami lesného hospodárstva na strane druhej. Vypracovala sa odborná publikácia o zásadách lesníckeho plánovania (Pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov), ktorá sa vydala sa v tlačovej a elektronickej podobe (CD) v počte 500 kusov.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve. Konkrétne pri poskytovaní potrebných vedomostí a zvyšovaní odborného prehľadu v oblasti hospodársko – úpravníckeho plánovania v lesoch, zabezpečovania a zvyšovania kvality hospodárenia, zlepšenia ochrany životného prostredia, zavádzania inovácií a nových metód hospodárenia v lesníckych podnikoch. Zvýšilo sa právne vedomie zúčastnených subjektov hospodáriacich na lesných pozemkoch a poskytli sa im poznatky pre optimálnu a racionálnu realizáciu naplánovaných cieľov ich hospodárenia.

Výstupy:
-  kurz
-  tlačená odborná publikácia
-  CD
-   webový portál

Trvanie projektu:
jún 2009 – december 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu