projekt DRYMOS

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / DRYMOS

Novinky: Pilotné kurzy

DRYMOS - Nové znalosti pre nové pracovné požiadavky v lesníckom sektore

Projekt Drymos je zameraný na tvorbu učebných materiálov pre pracovníkov lesníckeho sektora v krajinách južnej Európy poskytujúc tejto cieľovej skupine zručnosti a vedomosti pre ich profesionálny rast, a tak prispievať k zlepšeniu manažmentu lesov v oblasti Stredomoria. Tieto ciele budú dosahované prostredníctvom inovácie lesníckeho vzdelávania v partnerských krajinách južnej Európy. Tematicky sa projekt zameriava na vytvorenie výučbových materiálov o:

logodrymosx

 • Umelá obnova lesa v meniacich sa podmienkach
 • Protipožiarna ochrana a dobrovoľníctvo
 • Protipovodňová ochrana
 • Poznávanie a identifikácia živočíšnych druhov lesných ekosystémov
 • Vzdelávanie v oblasti prenos vedeckých poznatkov  širokej verejnosti
 • Moderné metódy merania lesa
 • Kvalita dreva a obchod s drevom

Hlavným výsledkom projektu bude inovatívny didaktický prístup (blended learning) prenesený do ďalšieho lesníckeho vzdelávania v Grécku a ďalších členských štátoch v južnej Európe. Ďalším výsledkom projektu bude adaptovaná a aplikovaná e-learningová platforma. Tretím výsledkom projektu bude vytvorený a otestovaný študijný materiál. Tento prístup bude podporovať inováciu didaktických nástrojov založených na IKT a transfer výsledkov výskumu do lesníckej praxe. V dlhodobom meradle takého aktivity pomáhajú preklenúť priepasť medzi vzdelávacími inštitúciami a praxou a zvyšovať spoluprácu medzi nimi.

drymos_meeting1bProjekt DRYMOS - "Nové znalosti pre nové pracovné požiadavky v lesníckom sektore" (číslo projektu 2012-1-LEO05-10056) je realizovaný inštitúciami zo siedmich európskych krajín. Zúčastnené subjekty z Grécka sú Únia SPAY (koordinátor projektu), Universita v Patras a Action Synergy SA. Z ostatných krajín sú to partnerské inštitúcie Národné lesnícke centrum zo Zvolena (Slovensko), Univerzita vo Fribourgu (Švajčiarsko), ETIFOR – spin-off spoločnosť Univerzity v Padove (Taliansko), Portugalské združenie environmentálnej výchovy ASPEA (Portugalsko), Centrum pre lesníctvo v Castilla a Leon - CESEFOR (Španielsko) a Eurosuccess Consulting Ltd (Cyprus).

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie - GR pre vzdelávanie a kultúru, v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Prenos inovácií.

 

VŠEOBECNÉ CIELE PROJEKTU

 • zlepšiť trvaloudržateľnosť hospodárenia v lesoch
 • zabezpečiť, aby pracovníci v lesníctve získali potrebné zručnosti a vedomosti pre svoju prácu a osobný rozvoj
 • zabezpečiť aby zručnosti pracovníkov v lesníctve zodpovedali požiadavkám tohto odvetvia
 • prispieť k rozvoju h učebných materiálov

 

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

 • prenos poznatkov vo využívaní kombinovaného didaktického prístupu (blended learning)
 • vytvoriť prakticky orientované e-learningové moduly, ktoré prispejú k zvýšeniu zručností v presne vymedzených lesníckych témach
 • rozvíjať praktické zručnosti veľkého počtu lesníkov v južnej Európe
 • certifikovať tieto zručnosti

 

VÝSTUPY

 • štúdia vzdelávacích potrieb lesníkov
 • inovatívne e-learningové moduly
 • metodika didaktického prístupu Blended learning
 • školenie školiteľov
 • vzdelávacie akcie – kombinované vzdelávanie

 

OČAKÁVANÝ DOPAD

 • obsah e-learningových materiálov a certifikácia uľahčí rozvoj a uznávanie praktických zručností lesníkov
 • zlepšenie trvaloudržateľného hospodárenia v lesoch

 

PRACOVNÝ PROGRAM

 • Fáza 1: prieskum, identifikácia potrieb, výber dostupného inovatívneho učebného obsahu
 • Fáza 2: tvorba učebného obsahu e-learningových modulov pre lesných robotníkov a lesníkov, prispôsobenie obsahu e-learningových materiálov národným špecifikám.
 • Fáza 3: školenie školiteľov
 • Fáza  4: pilotné testovanie

 

Prvé projektové stretnutie

Druhé projektové stretnutie

Tretie projektové stretnutie

Pilotné kurzy

Viac informácií nájdete na web-stránke projektu na www.drymos.eu

tomenu