Klaster

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / Poľovnícky a lesnícky klaster

 

logoMRSR logoERDF budujeme_partnerstva

 

 

Hunting and forestry cluster to promote sustainable cross-border development

Erdészeti és Vadászati klaszter a határon átnyúló fenntartható fejlődés elősegítésére

Poľovnícky a lesnícky  klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja 

 

Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster  /  Vadászati és Erdészeti Klaszter  /  Poľovnícky a lesnícky klaster

Kód pojektu: HUSK/1001/1.1.2/0022

Implementácia projektu bola schválená na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovesnká republika dňa  8. júna 2011.

 

Partneri projektu:

Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.)

Cezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia

Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy),

Slovenskí partneri: Národné lesnícke centrum (Zvolen), LESY Slovenskej republiky (Banská Bystrica)

 

Rozpočet projektu:

Celkový schválený rozpočet projektu: 367 074 Eur, z toho:

  • podpora zo zdrojov ERDF: 300 100 Eur
  • štátne spolufinancovanie: 48 620 Eur
  • spoluúčasť partnerov vo výške 5 %: 18 354 Eur

 

Trvanie projektu:

Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01.02.2012 a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov.

 

Ciele projektu:

Hlavný cieľ programu: zvýšenie ekonomickej konkurencie, hospodárskej spolupráce a ochrana prírodných hodnôt v prihraničných maďarských (Novohradskej a Peštianska župa) a slovenských (Banskobystrická a Nitrianska VÚC) oblastí.

Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie podnikateľského prostredia pre subjekty vykonávajúce činnosti v lesníctve, poľovníctve, a turistike, pomocou vytvorenia cezhraničného klastra.

 

Cieľová skupina:

Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorý bude vytvorený (dohromady asi 300 členov klastra na oboch stranách hranice): súkromní- a štátni majitelia a obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia a obchodníci s divinou a nedrevných produktov z lesa, majitelia objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode. 

 

Očakávané výsledky:

Výhody poskytované pripájajúcim sa členom klastra: Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s  potencionálnymi partnermi, s ich činnosťou, ako aj voľnými kapacitami. Toto umožní aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi a lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie (3 v maďarskom jazyku, a 3 v slovenskom jazyku) zamerané na: 

Základné informácie o členstve v klastri + Prihláška

 

tabulkafinancie

 

„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“

tomenu