SKUA

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty /   Foresters towards life long learning

huskroua-logo-en eu-logo-en

Projekt "Foresters towards life long learning for better forest management"  alebo "Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov" financovaný Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina je kooperáciou medzi NGO FORZA Agentúrou pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu (UA), Karpatským regionálnym vzdelávacím centrom (UA) a Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Celkové náklady projektu: 373 682,08 EUR (10%-ný podiel spolufinancovania)

Trvanie projektu: 01.06. 2012 - 31.05. 2014

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie vhodných podmienok pre celoživotné vzdelávanie lesníckych odborníkov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom rozvoja systému praktických školení a naštartovania efektívnej inštitucionálnej spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a obhospodarovateľmi lesovz oboch krajín.

prirode blizke

Špecifické ciele projektu:

 1. Podporiť efektívnu cezhraničnú inštitucionálnu spoluprácu a výmenu najnovších poznatkov na školiteľskej ako aj praktickej úrovni.
 2. Vyškoliť dostatočný počet odborne zdatných ukrajinských školiteľov, ktorí budú schopní samostatne viesť kurzy celoživotného vzdelávania v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.
 3. Vytvoriť atraktívne nadstavbové vzdelávacie kurzy v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov pre lesníckych odborníkov.
 4. Dosiahnuť zvýšenie verejného povedomia o potrebe a výhodách prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.

Cieľové skupiny:

 1. Lesníci, lesnícki technicko-hospodárski pracovníci a manažéri z cieľového územia
 2. Školitelia v oblasti pestovania lesa z cieľového územia na Ukrajine
 3. Regionálna štátna správa na úseku lesného hospodárstva
 4. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na Slovensku
 5. Široká verejnosť z cieľového územia

Očakávané výsledky:

V rámci projektu budú založené 4 terénne výukové plochy, vyvinutý tréningový program pre ukrajinských školiteľov prírode blízkeho pestovania lesa, vydaná odborná publikácia, vyškolených niekoľko desiatok lesníckych odborníkov v problematike prírode blízkeho pestovania lesa a pre účely propagácie a komunikácie celého projektu bude vytvorená internetová stránka.

Hlavné aktivity:

 1. Inštitucionálna spolupráca pre zlepšenie výmeny odborných poznatkov a tréningových programov.
 2. Zlepšenie odborných vedomostí školiteľov a lesníckych odborníkov v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.
 3. Zvýšenie povedomia o problematike prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov. Diseminácia poznatkov a cezhraničná spolupráca.
 4. Projektové riadenie a administrácia.

 

Projekt oficiálne začal úvodným stretnutím partnerov projektu, ich hostí a zástupcov médií dňa 3. júla 2012 vo Veľkom Šariši (penzión Šariš Park, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš).

loga_SKUA

tomenu