piloting

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / Tracopi / Pilotný seminár

 

Pilotné testovanie v projekte Tracopi

V rámci pilotného testovania pripravených didaktických materiálov Copack+ zorganizovalo NLC-ÚLPV Zvolen v spolupráci s Videckym parlamentom na Slovensku a Mendelovou univerzitou v Brne seminár s názvom Nové možnosti spolupráce v osi Leader a participatívne metódy plánovania stratégií rozvoja. Seminár sa uskutočnil 21. marca 2012 a zúčasnilo sa na ňom 25 účastníkov.

Priebeh seminára:

Seminár otvoril a účastníkov privítal riaditeľ NLC-ÚLPV Zvolen, Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Ing. Michal Vančo predstavil projekt Tracopi, jeho ciele a význam participatívnych metód pre plánovanie programov na miestnej a regionálnej úrovni.

Následne pán Sarvaš v rámci svojej prezentácie v krátkosti predstavil Národné lesnícke centrum, a ďalej sa venoval štruktúre a opatreniam podpory rozvoja vidieka z Poľnohospodárske fondu pre rozvoj vidieka v novom programovacom období  2014 - 2020.

Mária Behanovská taktiež v úvode svojho príspevku predstavila svoju inštitúciu – Vidiecky parlament na Slovensku, stručne uviedla okruh aktivít a spoluprácu s partnerskými inštitúciami. Vo svojej prezentácii sa zamerala na LEADER v širšom zmysle - ako prístup k aktívnej spolupráci v oblasti rozvoja vidieckych oblastí. Zhrnula implementáciu osi LEADER v predchádzajúcich programovacích obdobiach a predstavila možnosti implementácie v ďalšom období. Poukázala na doterajšie nedostatky ako aj pozitívne príklady a zdôraznila potrebu aktívneho zapojenia mladých ľudí. Na záver ponúkla možnosť zapojenia sa do aktivít vidieckeho parlamentu a spolu s pánom Sarvašom vyzvali účastníkov na diskusiu.

V diskusii účastníci seminára prezentovali svoje názory - potreba vyššej transparentnosti procesu schvaľovania projektov financovaných z európskych zdrojov, zníženie administratívnej náročnosti projektov, potreba aktívneho záujmu regionálnych politikov a samospráv o projektové aktivity v regióne ako aj snahy o zmenu pomeru členov monitorovacieho výboru Programu rozvoja vidieka v prospech mimovládneho sektora a samospráv.

V ďalšej časti seminára sa pozornosť venovala participatívnemu plánovaniu programov na miestnej úrovni.

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová z Ústavu plánování krajiny (Zahradnická fakulta Mendelovej univerzity v Brne) predstavila participatívne plánovanie, vysvetlila účastníkom jeho podstatu, stupne a úrovne participácie verejnosti na plánovaní miestnych programov. Prezentovala účastníkom reálne príklady zapojenia verejnosti do plánovania miestnych programov ako aj  následné zapojenie verejnosti pri samotnej realizácii naplánovaných riešení. Ďalej prezentovala rôzne typy metód využívaných v jednotlivých štádiách plánovacieho procesu.

Ing. Markéta Flékalová, Ph.D. z tej istej inštitúcie prezentovala obsah výučbového portálu participatívneho plánovania Copack (slovenská verzia tohto portálu je dostupná na adrese http://copack.oamk.fi/sk/ )

Po prezentácii metód a postupov participatívneho plánovania nasledovala praktická ukážka a nácvik participatívneho plánovania metódou „3 – 6 – 5 Brainwriting“. Účastníci boli rozdelení do 6-členných skupín a po inštruktáži zapisovali svoje návrhy na rozvoj vidieka a zlepšenie životných podmienok na vidieku. Po zapísaní troch svojich návrhov odovzdal každý člen skupiny svoj hárok svojmu susedovi v skupine, pričom sám si zobral hárok od svojho suseda z druhej strany, v ktorom pokračoval so zapisovaním svojich ďalších troch návrhov. Po ukončení piatich takýchto výmen hárkov so zapisovaním, prezentovali všetci členovia každej 6-člennej skupiny tie návrhy, ktoré ich najviac zaujali na ich aktuálnom (šiestom) hárku. Po prezentácii všetkých vybraných návrhov bol účastníkom vysvetlený ďalší postup - prezentácia všetkých návrhov zapísaných na hárkoch.

Po ukončení praktickej časti seminára boli účastníci požiadaní o vyplnenie dotazníka o kvalite a relevantnosti tematiky pilotného kurzu.

tomenu