Nové metódy ochrany lesa

skipmenu

tomenu

Názov projektu:
Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému a iným inváznym druhom 

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, fax: 00421 /45 5325 226, spanka@nlcsk.org


Popis projektu:
Predmetom aktivity bolo zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti.
Problematike inváznych druhov sa celosvetovo venuje čoraz viac pozornosti. Prejavy invázií nepôvodných organizmov v našich lesoch sú často rôzne – od zatiaľ viac-menej neškodnej defoliácie pagaštanov konských ploskáčikom pagaštanovým - Cameraria ohridella, až po deštrukciu a degradáciu celých lesných spoločenstiev, ako sa to stalo so smrekovými porastmi na Kysuciach a v susednej severnej Morave vplyvom pôsobenia lykožrúta severského. Intenzita invázií sa zvyšuje a sú okrem iného podmienené najmä zmenami klímy. Je potrebné, aby obhospodarovatelia lesa boli informovaný o nových rizikách, ktoré ohrozujú lesy a metódach ako sa im brániť.
Aktivita sa uskutočnila v priebehu rokov 2009 – 2011. Pripravila, vydala a zástupcom určenej cieľovej skupiny sa distribuovala odborná publikácia (2000 ks) a uskutočnil sa seminár venovaný uvedenej problematike.
Cieľovú skupinu predstavovali zamestnanci prvovýrobcov v oblasti lesného hospodárstva.
Seminára sa zúčastnili zástupcovia organizácií, združení  resp. zástupcovia rezortov určenej cieľovej projektovej skupiny.

Ciele:
Ciele projektu korenšponddovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne formou jedného semináru a vydania odbornej publikácie sa informovali zamestnanci subjektov lesníckej prvovýroby o výskyte a spôsoboch ochrany a obrany proti trom najvýznamnejším podkôrnym škodcom smreka.

Výstupy:
-  seminár
-  tlačená odborná publikácia

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu