Prírode blízke obhospodarovanie lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Prírode blízke obhospodarovanie lesa

Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Maruška, 045 / 5202 345, fax: 00420/45/53 25 226, maruska@nlcsk.org

Popis projektu:
Iniciatíva realizácie projektu spočívala v priblížení metód a spôsobov prírode blízkeho obhospodarovania lesa so zdôvodnením významu ich uplatňovania v porovnaní s klasickými zaužívanými postupmi. Na základe ukážok a poskytnutých návodov pre plánovanie a navrhovanie optimálnych technologických postupov v teréne bol projekt cielený na poukázanie efektívnych ekonomických dopadov využívania progresívnejších, jemnejších foriem hospodárenia a možnosti cieleného ovplyvňovania hodnotovej produkcie lesných porastov. Predmetom projektu bolo poskytnutie informácií o legislatívnych ustanoveniach v uvedenej problematike, poukázaním na realizačné využitie. Sprostredkovanie praktických príkladov „prírode blízkeho obhospodarovania lesa“ vo vybraných lokalitách podľa príslušného typu porastu (listnatý, ihličnatý, zmiešaný) napomáha, ako návod, k samostatne nenáročnému spracovaniu projektu pre uplatňovanie „prírode blízkeho obhospodarovania lesa“ vo vlastných vytipovaných častiach lesníckeho obvodu.

Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch je jednou z ciest k trvalo udržateľnému využívaniu lesov. Cieľom pestovania lesa prírode blízkym spôsobom je dosiahnutie vhodnej druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov a tým zabezpečenie požadovanej ekologickej stability a biologickej rozmanitosti ako predpokladu plnenia ekologických, sociálnych a produkčných funkcií lesov. Tento pozitívny efekt na stav lesov na Slovensku je priamo zakomponovaný v národnom lesníckom programe, ako priorita č. 1 „Podpora prírode blízke hospodárenie v lesoch“. V rámcových cieľoch pre naplnenie tejto priority bola daná úloha „Vytvorenie podmienok pre stanovenie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho pestovania lesov “. Podmienkou pre jej praktické uplatnenie je v neposlednom rade poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky teoretické základy a praktické terénne ukážky s pridruženou motiváciou účastníkov kurzu ku samovzelávaniu, odbornému a osobnému rastu. 

Ciele:
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu bolo vybaviť pracovníkov lesného hospodárstva potrebnými vedomosťami, ktoré poukazujú na potrebu zavádzania alternatívnych pestovateľských postupov s cieľom zlepšiť stav lesných porastov.
Špecifické ciele projektu:
1. Poukázať na potrebu zavádzania alternatívnych pestovateľských postupov s cieľom zlepšiť stav lesných porastov.
2. Priblížiť metódy a spôsoby prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zdôvodniť význam ich uplatňovania v porovnaní s klasickými zaužívanými postupmi.
3. Poskytnúť súhrnnú informáciu o legislatívnych ustanoveniach v uvedenej problematike, poukázať na možnosti pri ich realizácii.
4. Poskytnúť informácie o ekonomických dopadoch využívania progresívnejších jemnejších foriem hospodárenia a možnosti cieleného ovplyvňovania hodnotovej produkcie lesných porastov.
5. Sprostredkovať praktické príklady prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vybraných lokalitách podľa príslušného typu porastu.
6. Na základe ukážok v teréne dať návod pre plánovanie a navrhovanie optimálnych technologických postupov.
7. Obohatiť vedomosti pracovníkov lesníckej prevádzky na cieľavedomé prírode blízke obhospodarovanie lesa na lesných obvodoch a lesných správach, za ktoré odborne zodpovedajú.

Výstupy:
-  CD
-   Seminár
-   Publikácia "Prírode blízke obhospodarovanie lesa"
-   Pracovné listy

Trvanie projektu:
január 2009 – november 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu