Plánovanie a evidencia lesníckych činností

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Plánovanie a evidencia lesníckych činností v lesnom hospodárstve

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Volentier, tel.: 00421/45/52 02 260, fax: 00420/45/53 25 226, volentier@nlcsk.org

Popis projektu:
Informačný systém WebLES je celoplošne zavedený v Lesoch SR. Realizácia aktivity okrem iného zabezpečila:
·      efektívnejší priebeh prechodu užívateľov na technologicky a kvalitatívne vyššiu úroveň informačného a riadiaceho systému v lesníckej prvovýrobe. Efektívny prechod zabezpečí okrem iného:
o    vyššiu technologickú úroveň spracovania údajov zmien, roztaxácie a úprav údajov LHP a LHE,
o     východiská pre vyššiu technologickú úroveň presunu údajov zmien, roztaxácií a úprav LHP a LHE do centrálneho informačného systému lesného hospodárstva (v legislatívne krytej gescii NLC – ULZI Zvolen),
o    možnosť on-line prístupu orgánov štátnej správy k aktualizovaným údajom LHP a LHE užívateľov, využívajúcich aplikáciu WebLES,
·      skvalitnenie využitia informačného systému existujúcimi užívateľmi, 
·      zvýšenie počítačovej gramotnosti účastníkov vzdelávacej aktivity.
Predmetom špecializovaného kurzu je vysvetliť a na praktických príkladoch demonštrovať:
·        evidenciu zmien LHP,
·        evidenciu roztaxácie LHP a LHE,
·        evidenciu úprav LHP,
·        dopad evidencie zmien LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
·        dopad evidencie roztaxácie LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
·        dopad evidencie úprav LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
·        dopad prvotných údajov LHE na údaje v evidenčných a bilančných výkazoch LHE.
Cieľovú skupinu predstavovali vlastníci a obhospodarovatelia, odborní lesní hospodári a osoby, zodpovedné za riadenie a evidenciu ťažbovej činnosti na nižších článkoch riadenia.
Realizáciou kurzu sa u absolventov kurzu docieli
·        skvalitnenie :
o      evidencie zmien lesného hospodárskeho plánu (LHP),
o      evidencie roztaxácie LHP
o      lesnej hospodárskej evidencie (LHE),
o      evidencie úprav LHP,
·        pochopenie
o      dopadu evidencie zmien LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
o      dopadu evidencie roztaxácie LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
o      dopadu evidencie úprav LHP na aktuálny stav LHP a výšku záväzných ukazovateľov LHP,
o      dopadu prvotných údajov LHE na údaje v evidenčných a bilančných výkazoch LHE,
o      vysvetlenie správnej interpretácie zmien, úprav a roztaxácie LHP, dopadov zmien, úprav a roztaxácie na riadenie prevádzky a organizáciu lesnej prevádzky.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne pri zavádzaní a rozširovaní informačných technológii a zručností čím sa prispeje k skvalitneniu a efektívnosti hospodárenia vlastníkov a užívateľov lesa.

Výstupy:
- kurz

- webstránka

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu