Atlas škôd na drevinách spôsobených hubovými a hmyzími škodlivými činiteľmi

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Atlas škôd na drevinách spôsobených hubovými a hmyzími škodlivými činiteľmi

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, fax: 00421 /45 5325 226, spanka@nlcsk.org


Popis projektu:
Poškodeniu lesných drevín sa venuje stále väčšia pozornosť. Súvisí to so stále častejším výskytom úhynu stromov a celých lesných porastov spôsobených extrémami počasia (vetrové a snehové kalamity), kalamitami hmyzích škodcov a hubových patogénov. Prispieva k tomu tiež výrazný posun verejnej mienky smerom k ekologickému vnímaniu nášho okolia. Stále viac si uvedomujeme význam stromov pre naše zdravie, čistý vzduch, pitnú vodu či pôdu. Význam stromov a lesa sa preto zvyšuje a poškodeniu stromov sa prikladá stále väčší význam.

O poškodení stromu hovoríme vtedy, keď sa stav stromu zmení tak, že sú ohrozené funkcie, ktoré od neho človek očakáva. Pojem škodca, škoda a poškodenie je preto veľmi relatívny. Rozpoznanie zmien a odlíšenie zdravého stromu od chorého býva často náročné. Vonkajšie prejavy poškodenia bývajú nevýrazné a viaceré príčiny bývajú ľahko zameniteľné. 

Je preto potrebné informovať lesnícku prvovýrobu a možnostiach prevencie, ochrany a eliminácie biotických škodlivých činiteľov. Práve včasná diagnostika škodlivých činiteľov prispeje k zníženiu poškodenia lesa. Včasné zistenie a aplikovanie obranných opatrení predstavuje výrazné šetrenie nákladov.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne formou seminára a vydania odbornej publikácie, informovaním subjektov lesníckej prvovýroby o poškodeniach lesných drevín, možnosti prevencie, ochranných a obranných opatreniach, a tým sa prispelo k zvýšeniu celkovej efektívnosti v obhospodarovaní lesov. Cieľom aktivity bolo zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti. Aktivita sa uskutočnila v priebehu rokov 2009 – 2011. Pripravila, vydala a zástupcom určenej cieľovej skupiny sa distribuovala odborná publikácia 2500 ks, taktiež sa uskutočnil seminár venovaný uvedenej problematike

Výstupy:
-  kurz
-  tlačená odborná publikácia
-   webový portál

Trvanie projektu:
2009 - 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu