Krízový manažment v lesnom hospodárstve

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Krízový manažment v lesnom hospodárstve

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Loyová, Tel.: + 421 45 5202 203 , Fax.: + 421 45 5325 226, loyova@nlcsk.org

Popis projektu:


Ciele:
- výmena skúseností a informácií o opatreniach zameraných na zmiernenie krízy v lesnom hospodárstve a zvýšenie diverzifikácie činnosti, ako aj na zlepšenie riadenia v oblasti ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, zvýšenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti  lesníckych podnikov

Výstupy:
informačné workshopy
knižná brožúra s názvom „Krízový manažment v lesnom hospodárstve
zahraničná študijná návšteva
informačný seminár
informačné panely "Lesy pre ľudí"
prípadová štúdia

Trvanie projektu:
apríl 2009 – jún 2011

Správa zo zahraničnej študijnej návštevy
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v rámci  projektu Krízový manažment v lesnom hospodárstve, kód projektu: 160TT0900753 zorganizoval zahraničnú študijnú cestu ako jeden z výstupov tohto projektu.
Jedným z cieľov zahraničnej študijnej cesty bolo aj zvyšovanie kvality hospodárenia v odvetví lesného hospodárstva v období globálnej finančnej a ekonomickej krízy s ohľadom na aspekty trvaloudržateľného rozvoja, výmena poznatkov a  praktických skúseností a možnosti diverzifikácie lesníckych činností.
Počas šesťdňovej  cesty v mesiaci október v  roku 2010 predstavitelia lesníckej obce štátneho a neštátneho sektora na Slovensku  navštívili významné zahraničné inštitúcie ako sú napr. Rakúske spolkové lesy, Bavorské spolkové lesy, Ministerstvo pôdohospodárstva vo Viedni, Viedenská univerzita  atď.
Medzi navštívenými organizáciami dominovala aj súkromná nadácia Flick´ sche Gutesverwaltung Rottenman, ktorej široké portfólio aktivít poukázalo na možnosti diverzifikácie lesníckych činností, napr. malá vodná elektráreň, chov a spracovanie rýb, chov hovädzieho dobytka s mäsokombinátom. Nie menej zaujímavá bola aj prehliadka Lesného závodu v Persenbeugu, ktorý je súčasťou majetku patriacemu priamemu potomkovi Habsburského rodu.

Projekt bol financovaný Európskym spoločenstvom v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, priorita: Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva, opatrenie č. 1.6: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.

Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu