Metóda a prístupy k sortimentácii listnatých stromov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: 
Metóda a prístupy k sortimentácii listnatých stromov

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Volentier,   Tel.: + 421 45 5202 260,    Fax.: + 421 45 5325 226,    Karol.Volentier@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol špecificky zameraný na vytvorenie a overenie metódy sortimentácie listnatých stromov, metódy tvorby lokálnych tvarových kriviek, návrh, analýzu a úpravu manažérskeho informačného systému o nové funkcionality sortimentácie listnatých stromov. Metóda sortimentácie vzorníkovou metódou je založená na lokálnych tvarových modeloch kmeňov. Tvarové modely kmeňov je možné získať z premeraného štatisticky definovaného množstva vzorníkov, a to zrúbaného porastu, alebo porastu na pni pomocou fotogrametrickej metódy pri použití digitálnych snímok. Účastníci boli zároveň oboznámení so spôsobom spracovania týchto snímok v softvérovom prostredí vytvárania tvarových modelov s následným prevedením do polynomických funkcií n-tého radu. Metódy následne účastníci porovnávali a boli oboznámení s ich výhodami a nevýhodami.    

Hlavný cieľ projektu:
Poskytnutie potrebných vedomostí v identifikácii, analýze a použití metódy sortimentácie listnatých stromov v podmienkach lesného hospodárstva SR.

Špecifické ciele projektu:
1. Prezentovať spôsoby zberu dát pre tvorbu tvarových modelov kmeňa.
2. Určiť minimálny počet meraných vzorníkov a hrúbkových intervalov v ktorých sa vzorníky vyhľadávajú a merajú.
3. Oboznámiť s meraním výšky vzorníkov.
4. Prezentovať chyby kmeňa a ich vplyv na stanovenie podielu sortimentov.
5. Prezentovať postup sortimentácie stojatého listnatého porastu s využitím existujúceho informačného systému KRPK /kalkulácie, riadenie, plánovanie, kontroling/. 
6. Oboznámiť s editáciou nameraných údajov do systému KRPK pre potreby konečného výpočtu objemu a sortimentácie porastov.
7. Prezentovať účastníkom praktický príklad použitia sortimentačného modelu v listnatom poraste podľa „Modelového nákupu na stojato“.
8. Naučiť účastníkov použitie postupu sortimentácie stojatého porastu v programe KRPK.
9. Poukázať na možnosti digitálnej fotogrametrie pri zisťovaní objemu a sortimentácie stojatých stromov a porastov.
10. Upevniť návyky používania sortimentácie stojatých stromov a porastov pre potreby kalkulácie ťažbových možností s dôrazom na kvalitu sortimentov a ich obchodnú realizáciu.

Cieľové skupiny:
Zamestnanci lesných podnikov
     - majúci v pracovnej náplni zabezpečovanie sortimentácie drevnej hmoty,
     - majúci v pracovnej náplni realizáciu obchodu s drevom.

Výstupy:
Školenia zamerané na vytvorenie a overenie metódy sortimentácie listnatých stromov.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu