Parametrizácia informačného systému lesníckej prvovýroby

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Parametrizácia informačného systému lesníckej prvovýroby

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Taraba,   Tel.: + 421 45 5202 347,    Fax.: + 421 45 5325 226,    Marian.Taraba@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol zameraný na skvalitnenie zadávania parametrov informačného systému v lesníckej prvovýrobe, čo má veľký význam pri využití prenosov dát pre rôzne výstupy reprezentované špecializovanými zostavami, exportmi a rozbormi. Projekt mal za cieľ zoznámenie sa s princípmi vytvárania a údržby parametrov informačného systému je podmienené ďalším nastavením a využitím prenosu dát a osvojenie si princípov tvoriť nové predpisy, kalkulácie, modely a spôsoby využitia plánovaných a skutočných kalkulácií. Na základe výsledkov predbežných kalkulácií a ich  porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou, jej aplikovaním na ľubovoľné položky systému (organizačné jednotky, výkony, podvýkony, materiál, prostriedky, výrobky, ľudské zdroje, dielce, porastové skupiny atď.) umožňujú parametrizácie vytváranie alternatív pre rozhodovacie procesy v lesníckej prvovýrobe. Porovnávaním výsledkov predpokladaných dopadov je možné voliť rôzne stratégie ďalšieho postupu.

Hlavný cieľ projektu:
Oboznámenie sa s princípmi vytvárania a údržby parametrov informačného systému za účelom tvorby alternatív pre rozhodovacie procesy v lesníctve.

Špecifické ciele projektu:
1. Prezentovať účastníkom možnosti parametrizácie číselníkov sortimentov,    podľa úrovne plánovania a povolených presunov sortimentov.
2. Oboznámiť účastníkov s parametrizáciu systému v oblasti zberu dát ťažbovej činnosti.
3. Prezentovať parametrizáciu číselníkov ťažbových technológií s väzbou na normatívnu základňu a priraďovanie východiskových zdrojov.
4. Oboznámiť s parametrizáciu systému v oblasti spravovania zdrojov rôznych typov (pracovníci, prostriedky, externisti, materiály, služby atď.).
5. Prezentovať spôsoby tvorby a údržby sadzobníkov jednotlivých typov zdrojov.
6. Oboznámiť s číselníkmi pôvodu vecnej položky, výsledovkovej zložky, účtovných skupín zdrojov, typov pravidiel pre účtovanie organizačných jednotiek, kódov skupín (podvýkonov).
7. Oboznámiť účastníkov s princípmi zakladania analytických účtov, organizačných jednotiek a kódov skupín (podvýkonov).
8. Oboznámenie účastníkov s princípmi vytvárania a údržby normatívnej základne výkonov a činiteľov pre prirážky.
9. Motivovať účastníkov   k odbornému a osobnostnému rastu.

Cieľové skupiny:
Zamestnanci lesných podnikov
     - majúci v pracovnej náplni výstupy informačných technológií,
     - majúci v pracovnej náplni ekonomiku obchodu s drevom.

Výstupy:
Školenia zamerané na parametrizáciu informačných systémov v lesníckej prvovýrobe.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu