Podpora riadenia výroby

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: 
Podpora riadenia výroby pomocou funkcionalít manažérskeho IS (KRPK)
Riadenie rozľahlého systému pomocou parametrizácií

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Volentier,   Tel.: + 421 45 5202 406,    Fax.: + 421 45 5325 226,    Karol.Volentier@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol zameraný ne oboznámenie sa manažmentu s možnosťami využitia dát a výstupov manažérskeho informačného systému pre operatívne riadenie a rozhodovanie, využitie alternatívnych spôsobov riadenia s pomocou parametrizácií. progresívne získavanie dát v súvislostiach, projektovanie, tvorba výstupov, stanovovanie a sledovanie výstupov. Výsledkom fungujúceho informačného systému a spätných väzieb je následne efektívny proces rozhodovania sa pri riadení výrobných a ostatných činností v lesnom hospodárstve.

Hlavný cieľ projektu:
Oboznámenie manažmentu lesníckych subjektov s možnosťami využitia dát a výstupov manažérskeho informačného systému pre operatívne  rozhodovanie, využitie alternatívnych spôsobov riadenia s pomocou parametrizácií.

Špecifické ciele projektu:
1. Oboznámiť účastníkov s potrebou operatívneho plánovania a riadenia.
2. Prezentovať tvorba výstupov (zostáv) a prácu s nimi (analýzy, práca s prepočtovými ukazovateľmi).
3. Poukázať na potreby stanovenia, sledovania a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.
4. Vysvetliť účastníkom odchylkové riadenie.
5. Oboznámiť s procesom rozhodovania s pomocou rozhodovacích funkcií manažérskeho informačného systému so spätnou väzbou na operatívne plánovanie.
6. Vysvetliť kalkulácie a cenotvorbu.
7. Vysvetliť riadenie pomocou parametrov – priame a na základe ukazovateľov.
8. Oboznámiť s modelovaním a prognózovaním stavu a vývoja vybraných položiek.
9. Motivovať účastníkov  kurzu ku samovzdelávaniu, odbornému a osobnostnému rastu.

Cieľové skupiny:
Zamestnanci lesných podnikov
     - podieľajúci sa na modelovaní vývoja ekonomických ukazovateľov, 
     - majúci v pracovnej náplni plánovanie realizáciu obchodu s drevom.

Výstupy:
Školenia zamerané na využitie alternatívnych spôsobov riadenia s pomocou parametrizácií.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu