Sortimentácia listnatých stromov - metodika zabezpečovania vstupných dát

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: 
Sortimentácia listnatých stromov - metodika zabezpečovania vstupných dát a spôsoby ich kontroly a využitia

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Taraba,  Tel.: + 421 45 5202 347,   Fax.: + 421 45 5325 226,    Marian.Taraba@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol zameraný na analýzu a úpravu manažérskeho informačného systému o nové funkcionality sortimentácie listnatých stromov, zoznámenie užívateľov s metodikou sortimentácie a príslušnou funkcionalitou manažérskeho informačného systému. V rámci vzdelávacej aktivity sa účastníci oboznámili s problematikou zisťovania skladby listnatých porastov vzorníkovou metódou. Sortimentácia sa zakladá na lokálnych tvarových modeloch slúžiacich k výpočtu predpokladanej zásoby drevnej hmoty. V systéme sa definujú konkrétne špecifikácie vyrábaných sortimentov podľa ich kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností. Zo špecifikácie sortimentu sa odvodzuje skladba poškodenia. Samotné zistenie podielov sortimentov v lesnom poraste pozostáva s obhliadky lesného porastu zistenia vstupných dát a následného programového spracovania. Výstupom sú potenciálne objemy jednotlivých sortimentov s modelovaním možnej sortimentácie v závislosti od marketingových požiadaviek. 

Hlavný cieľ projektu:
Využitie manažérskeho informačného systému pre cielenú tvorbu sortimentácie listnatých stromov v podmienkach lesného hospodárstva SR.

Špecifické ciele projektu:
Prezentovať manažérsky informačný systém v nadväznosti na možnosti jeho využitia pre sortimentáciu listnatých stromov.
Oboznámiť sa s kategóriami tvarov listnatých stromov.
Poukázať na špecifiká pri meraní výšok listnatých stromov.
Poukázať na špecifiká pri meraní hrúbok listnatých stromov.
Zohľadniť špecifiká zohľadňovania chýb kmeňov listnatých stromov.
Prezentovať a naučiť vkladanie nameraných údajov do informačného systému za účelom ďalšieho spracovania.
Oboznámiť so spôsobom získavania koeficientov pre tvarové modely.
Oboznámiť sa so zásadami výberu vzorníkov pre jednotlivé dreviny.
Zohľadniť kritériá na stanovenie minimálneho počtu vzorníkov.
Prezentovať účastníkom praktický príklad výpočtu a modelovania ekonomických hodnôt.
Naučiť účastníkov použitie postupu sortimentácie v programe KRPK.
Poukázať na možnosti digitálnej fotogrametrie v sortimentácii listnatých stromov a porastov.
Upevniť návyky používania sortimentácie pre potreby kalkulácie ťažbových možností.

Cieľové skupiny:
Zamestnanci lesných podnikov
     - majúci v pracovnej náplni zabezpečovanie sortimentácie drevnej hmoty,
     - majúci v pracovnej náplni realizáciu obchodu s drevom.

Výstupy:
Školenia zamerané na získavanie a spracovanie dát v manažérskom informačnom systéme.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu