Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach 

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, fax: + 421 /45 5325 226, spanka@nlcsk.orgPopis projektu:
Charakteristickým znakom lesov na Slovensku je veľká pestrosť prírodných podmienok a stanovíšť na ktorých rastú. Túto skutočnosť je nevyhnutné brať do úvahy pri obhospodarovaní lesných porastov, pretože iba na základe dokonalého poznania prírodných pomerov a stavu porastov možno cieľavedome a správne diferencovať akékoľvek zásahy do lesných porastov, resp. usmerňovať ich vývoj.
Cieľom aktivity bolo zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti.
V súčasnej dobe sa zvyšuje riziko premnoženia podkôrneho hmyzu, proti ktorému treba bojovať všetkými možnými spôsobmi, pričom najúčinnejšia je práve často diskutovaná aktívna ochrana.
Myšlienka, resp. potreba diferencovaného pestovania lesných porastov nie je na Slovensku nová. V odbornej literatúre jej začiatky siahajú do 20. až 40. rokov minulého storočia, keď prof. Ing. S. KRIŠKA formuloval svoje poznatky a názory z problematiky pestovania lesa.
Prírodné podmienky vyjadrené typologickými jednotkami a porastovými typmi sú najpodstatnejším identifikátorom, ktorý ovplyvňuje diferenciáciu pri pestovaní (obhospodarovaní) lesných porastov.
Všeobecne prevláda názor, že šablónovitosť pri upravovaní prirodzených procesov a to najmä ak ide o dlhoročné prirodzené procesy, aké prebiehajú aj v lesných ekosystémoch, je neprípustná, no dodržiavanie rámcových zásad, diferencovaných podľa prírodných podmienok, cieľov hospodárenia a princípov hospodárnosti, resp. podľa princípov, ku ktorým lesníctvo postupne dospelo (GREGUŠ 2004), je nevyhnutné.
Cieľom vzdelávacej aktivity bolo stručné a prehľadné zhrnutie základných činností, resp. opatrení pri obhospodarovaní (manažmente) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku.
Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne formou troch seminárov a vydania odbornej publikácie boli informovaní zamestnanci subjektov lesníckej prvovýroby o nových postupoch pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach.

Výstupy:
-  seminár
-   tlačená odborná publikácia

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu