Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa 

Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Maruška, tel.: 00421/45/52 02 260, fax: 00420/45/53 25 226, maruska@nlcsk.org

Popis projektu:
Udržovanie stability lesných ekosystémov a uplatňovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch patrí k hlavným prioritám lesného hospodárstva. Cieľavedomé pôsobenie vlastníka a obhospodarovateľa lesa na les ako hlavný objekt svojej činnosti, predpokladá jeho vysokú odbornú úroveň, vyplývajúcu z vlastníckych vzťahov, hospodárskych zámerov a spoločenských potrieb kladených na les. Potreba integrovať poznatky z obnovy a výchovy lesných porastov, ochrany lesa, ťažbovo-dopravných technológií, hospodárskej úpravy lesov ako aj právnych noriem v lesnom hospodárstve vyplýva z postulátu pripraviť odborne všestranne vzdelaného obhospodarovateľa lesa. Skĺbenie poznatkov z histórie vlastníctva a obhospodarovania lesa s novými biologickými, technickými a ekonomickými vedomosťami je predpokladom zabezpečenia jednej z hlavných úloh vlastníka a obhospodarovateľa lesa – zachovanie trvalo udržateľných a zdravých lesných spoločenstiev.
Cieľom informačnej a vzdelávacej aktivity bolo predovšetkým:
▪     vytvorenie predpokladu pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty  v rámci relevantných opatrení programu rozvoja vidieka
▪     poskytnutie potrebných vedomostí a zručností pre:
-     zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti,
-     zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hospodárenia v lesnej prvovýrobe,
-     udržanie existujúcich a tvorbu nových pracovných miest v lesnom hospodárstve,
-     zlepšenie ochrany životného prostredia,
-     dodržiavanie bezpečnosti práce.
-   zabezpečenie podpory vedomostného rozvoja zamestnancov lesníckeho sektora a zvýšenie odborného vedomia vlastníkov lesov s možnosťou oboznámenia sa so zásadami a princípmi hospodárenia v lese.


Cieľovú skupinu predstavovali vlastníci a obhospodarovatelia lesných pozemkov. Aktivita sa uskutočnila v priebehu rokov 2010 – 2011. Uskutočnili sa 3 jednodňové semináre (á 8 hod.). Pripravila, vydala a zástupcom určenej cieľovej skupiny sa distribuovala odborná publikácia (1000 ks). Seminára sa zúčastnili zástupcovia organizácií, združení a zástupcovia rezortov určenej cieľovej projektovej skupiny.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne poskytnutím potrebných vedomostí na zavádzanie inovačných nástrojov do riadenia lesného hospodárstva. Rozšíril sa rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šírili sa poznatky pre široký okruh vlastníkov a obhospodarova-teľov lesa.

Výstupy:
-   seminár
-   tlačená odborná publikácia
-   webový portál (Forest portál)

Trvanie projektu:
január 2010 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu