Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológií lesa formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, Tel.: +421 45 5202 244, Fax: +421 45 5325 226, marusakova@nlcsk.org

 Popis projektu:
Veda a výskum v oblasti lesníctva a ekológie lesa má na Slovensku vyše 200-ročnú históriu. Sprístupňovanie výsledkov lesníckej vedy a výskumu verejnosti je doposiaľ nedostatočné. Z uvedeného vyplýva reálna potreba systematicky a cieľavedome prezentovať výsledky výskumných projektov. Výsledky výskumu by mali byť zrozumiteľnou formou tlmočené nielen lesníckym inštitúciám, ale aj politikom, poslancom na národnej i regionálnej úrovni, širšej verejnosti. Najvhodnejšou cieľovou skupinou pre popularizáciu vedy sú i žiaci a študenti. Ich výchovu, vzdelávanie, informovanie, vytváranie si správneho hodnotového rebríčka ovplyvňujeme tým, že im umožníme pohľad na problémy spoločnosti z viacerých perspektív. K tomu smeruje aj výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorá rozvíja a posilňuje schopnosť jednotlivcov, skupín, komunít, organizácií a krajín vykonávať vlastné rozhodnutia a voľby v prospech trvalo udržateľného rozvoja.
Predkladateľom projektu je Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC - ÚLPV Zvolen). Partnermi projektu sú: Národné lesnícke centrum (NLC), Technická univerzita Zvolen (TUZVO), Univerzita Mateja Bela (UMB), Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a Halali, n.o.
 
Ciele:
-
sprístupniť výsledky vedecko-výskumnej činnosti v oblasti lesníctva a ekológie lesa,  
- nadviazať aktívnu spoluprácu učiteľov, študentov a žiakov s vedecko- výskumnými pracovníkmi,
- získať správne komunikačné zručnosti a osvojiť si vhodné komunikačné techniky a metódy s jednotlivými cieľovými skupinami verejnosti,
- cielene zapojiť učiteľov, študentov a žiakov prostredníctvom projektového vyučovania do práce s informáciami a výsledkami výskumu z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, lesníctva, možnosti využitia funkcií lesov a mimo les rastúcich drevín, vytvárať a hľadať nové metódy vzdelávania v danej oblasti,
- priblížiť mladej generácii profesijnú kariéru výskumníka a metodológiu výskumu,
- doplnkovým zážitkových učením žiakov a študentov prispieť k výchove k trvalo udržateľnému rozvoju

Výstupy:
- tréning komunikačných zručností pre 30 vedecko-výskumných pracovníkov,
- manuál ako študijná literatúra , rozsah 60 - 80 strán (35 ks),
- multimediálny DVD (300 ks), metodická príručka – manuál pre učiteľov (300 ks),  
- 5 dvojdňových workshopov pre žiakov, učiteľov a tútorov,
- 3 celoslovenské informačné semináre pre učiteľov,
- informačné vstupy v médiách, poster, informačné letáky, publikácie v časopisoch a zborníkoch, prezentácia na výstavách,
-  www stránka projektu a komunikačné fórum pre pracovnú skupinu.
 
Trvanie projektu:
september 2009 – august 2012
 
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu