Rozvoj osobnosti manažéra

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Rozvoj osobnosti manažéra

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Sélešová, Tel.: + 421 45 5202 391 , Fax.: + 421 45 5325 226, selesova@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt je zameraný na manažérske vedomosti a zručnosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte.
Základným predpokladom zvýšenia efektívnosti riadiacej práce   je zvládnutie manažérskych zručností   v konkrétnych podmienkach, vedieť analyzovať pracovný čas a poznať štýly manažérskej práce. Neoddeliteľnou súčasťou osobnosti manažéra je aj jeho imidž, spoločenské postavenie a poznanie etikety v spoločenskom a pracovnom styku. Súhrn všetkých spomenutých oblastí a   zvládnutie problematiky, ktorá je obsiahnutá v náplni projektu v rozhodujúcej miere ovplyvňuje účinnosť a účelnosť manažmentu a je základným predpokladom zvýšenia efektívnosti riadiacich činností v organizácii.  

Ciele
Cieľom projektu je získať poznatky z oblasti manažmentu efektívneho riadiaceho      pracovníka, oboznámiť sa so štýlmi manažérskej práce a ich uplatňovaním v práci, vedieť      efektívne využívať pracovný čas. Dôraz je kladený na etiku manažéra, ktorá je      podmienkou slušného, kultúrneho a úspešného podnikania. Dôležitou časťou kurzu sú      komunikačné zručnosti, ktorých osvojenie si zvýši efektívnosť riadiacej činnosti každého    manažéra.

Posledná časť kurzu je venovaná Spoločenskému protokolu, v ktorej účastník získa     poznatky o zaužívaných zvyklostiach z oblasti etikety na rôznych obchodných rokovaniach     na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a oboznámi sa so zásadami diplomatického     protokolu.   

Výstupy:
- 4 kurzy spolu pre 60 účastníkov,
- súbor prednášok a pracovných listov pre účastníkov kurzu.

Trvanie projektu
október 2009 - december 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu