Riadenie pestovateľskej činnosti

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Riadenie pestovateľskej činnosti v lesnom hospodárstve 

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Volentier, tel.: 00421/45/52 02 260, fax: 00420/45/53 25 226, volentier@nlcsk.org

Popis projektu:
Informačný systém WebLES je celoplošne zavedený v Lesoch SR. Realizácia aktivity okrem iného zabezpečila efektívnejší priebeh prechodu užívateľov na technologicky a kvalitatívne vyššiu úroveň informačného a riadiaceho systému v lesníckej prvovýrobe. Tento efektívny prechod zabezpečí okrem iného:
o    vyššiu technologickú úroveň spracovania údajov zmien, roztaxácie a úprav údajov LHP a LHE,
o     východiská pre vyššiu technologickú úroveň presunu údajov zmien, roztaxácií a úprav LHP a LHE do centrálneho informačného systému lesného hospodárstva (v legislatívne krytej gescii NLC – ULZI Zvolen),
o    možnosť on-line prístupu orgánov štátnej správy k aktualizovaným údajom LHP a LHE užívateľov, využívajúcich aplikáciu WebLES,
·      skvalitnenie využitia informačného systému existujúcimi užívateľmi,
·      zvýšenie počítačovej gramotnosti účastníkov vzdelávacej aktivity.
Predmetom špecializovaného kurzu je:
·        vysvetliť:
o      súvzťažnosti medzi skupinami údajov vstupných dokladov výroby,
o      súvzťažnosti medzi údajmi v rámci jednej skupiny údajov LHE,
·        vysvetliť a na praktických príkladoch demonštrovať:
o       spôsob vyplňovania prvotných vstupných dokladov (formulárov) na evidenciu ťažbovej činnosti,
o       spôsob zadávania vstupných údajov ťažbovej činnosti zo vstupných dokladov do aplikácie WebLES,
o      závislosť povolených/nepovolených hodnôt údajov vstupného dokladu na parametrizácii systému WebLES,
o      logiku používaných algoritmov výpočtu hrubých miezd a spôsob zadávania údajov vstupného dokladu v závislosti od algoritmov výpočtu pre použité druhy miezd,
o       logiku používaných algoritmov výpočtu náhrad za práce, vykonávané dodávateľsky, a spôsob zadávania údajov vstupného dokladu v závislosti od algoritmov výpočtu pre použité druhy náhrad za práce, vykonávané dodávateľsky,
o      logiku používaných algoritmov výpočtu náhrad za práce, vykonávané v kooperácii, a spôsob zadávania údajov vstupného dokladu v závislosti od algoritmov výpočtu pre použité druhy náhrad za práce, vykonávané v kooperácii,
o       logiku kontrol vstupného dokladu, možnosti a dôvody parametrizácie kontroly vstupných dokladov, interpretáciu chybových hlásení aplikácie WebLES vo vstupných dokladoch,
·        prakticky nacvičiť s účastníkmi kurzu na reálnych príkladoch:
o       spôsob vyplňovania prvotných vstupných dokladov (formulárov) na evidenciu ťažbovej činnosti,
o       spôsob zadávania vstupných údajov ťažbovej činnosti zo vstupných dokladov do aplikácie WebLES,
o       prezeranie výsledkov zadávania vstupných údajov ťažbovej činnosti v tlačových výstupoch a ich správnu interpretáciu,
o      prezeranie výsledkov zadávania vstupných údajov ťažbovej činnosti v interaktívnych prezentačných paneloch a ich správnu interpretáciu.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne pri zavádzaní a rozširovaní informačných technológii a zručností čím sa prispelo k skvalitneniu a efektívnosti hospodárenia vlastníkov a užívateľov lesa.

Výstupy:
-  kurz

- webstránka

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu