Uplatňovanie funkcií lesa v krajine

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Uplatňovanie funkcií lesa v krajine 

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Taraba, tel.: 00421/45/52 02 260, fax: 00420/45/53 25 226, taraba@nlcsk.org

Popis projektu:
V období 90-tych rokov sa podarilo vypracovať zjednodušené metodické postupy odvodenia cien verejnoprospešných (mimoprodukčných) funkcií lesa. Napriek svojej nedokonalosti sú spoločensky akceptované, legislatívne zakotvené a už takmer 15 rokov využívané v hospodárskej praxi lesného hospodárstva a štátnej správy SR. Novelizáciou a ďalším zdokonalením hodnotového (ekonomického a finančného) ocenenia funkcií lesa sa získali nové poznatky, ktoré je potrebné preniesť do lesníckej praxe. Ide hlavne o preferenčné metodické postupy hodnotenia netrhových a neužitočných funkcií lesa, stanovenie potenciálnej, efektívnej a skutočnej produkcie ostatných úžitkov produkčnej funkcie lesa, objektivizovanie čiastky nákladov na zabezpečenie relevantného dopytu úžitkov verejnoprospešných funkcií a kvantifikáciu škôd a ujmy, ku ktorým dochádza pri narušení potenciálu funkcií lesa a celého radu aktivít súvisiacich s realizáciu vlastníckych práv a presadzovaním záujmov štátu.
Predmetom projektu bolo zavedenie inovácií a nových metód v obhospodarovaní lesov a zabezpečenie prenosu poznatkov pracovníkom lesníckej prvovýroby o novom využívaní funkcií lesa.

Ciele:
Ciele projektu korešpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne pri poskytovaní potrebných vedomostí na zavádzanie inovačných nástrojov do riadenia lesného hospodárstva. 

Výstupy:
-  seminár
-  tlačená odborná publikácia
-  CD

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu