Vplyv aktívnej a pasívnej ochrany na šírenie kalamity

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Vplyv aktívnej a pasívnej ochrany na šírenie kalamity sekundárnych škodlivých činiteľov 

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, 045 / 5202 305, fax: + 421 /45 5325 226, spanka@nlcsk.orgPopis projektu:
Predmetomj aktivity bolo formou semináru a vydania odbornej publikácie informovať zamestnancov subjektov lesníckej prvovýroby o význame aktívnej ochrany v boji s podkôrnym hmyzom.
Cieľom aktivity bolo zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti.
V súčasnej dobe sa zvyšuje riziko premnoženia podkôrneho hmyzu, proti ktorému treba bojovať všetkými možnými spôsobmi, pričom najúčinnejšia je práve často diskutovaná aktívna ochrana.
Cieľovú skupinu predstavovali zamestnanci prvovýrobcov v oblasti lesného hospodárstva.
Aktivita sa uskutočnila v priebehu rokov 2009 – 2011. Pripravila, vydala a zástupcom určenej cieľovej skupiny sa distribuovala odborná publikácia (1000 ks) a uskutočnil sa seminár venovaný uvedenej problematike. Seminára sa zúčastnili zástupcovia organizácií, združení a ostatní zástupcovia rezortov určenej cieľovej projektovej skupiny.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne poskytnutím potrebných vedomostí na zavádzanie inovačných nástrojov do riadenia lesného hospodárstva.

Výstupy:
-  seminár
-   tlačená odborná publikácia

Trvanie projektu:
júl 2009 – december 2011

NSRV ARVI NSRV
tomenu