Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie

Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Maruška, 045 / 5202 345, fax: 00420/45/53 25 226, maruska@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt korenšpondoval a bol realizovaný v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne poukázaním na potrebu odbornej sortimentácie a manipulácie drevnej hmoty, ako nevyhnutného základu pre optimálnu výťažnosť sortimentov surového dreva s cieľom maximalizovať výnosy z predaja drevnej hmoty.
Iniciatíva realizácie projektu spočívala v poukázaní na nevyhnutnosť odbornej sortimentácie a manipulácie drevnej hmoty. Možnosť optimálnej výťažnosti sortimentov surového dreva pri maximálnej výnosnosti z predaja drevnej hmoty sa stáva pre cieľovú skupinu príležitosťou zvýšenia pridanej hodnoty z kvality dreva, sortimentačne–ekonomického zhodnotenia, čo má za následok pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť lesného hospodárstva. Rozhodujúcim kritériom v rámci výrobného cyklu skupiny výrobkov a produktov z drevnej hmoty určuje jeho normatívna kvalita. Prehĺbením znalosti z uplatňovania Európskych noriem pre surové drevo pri súbežnej Slovenskej technickej norme na určovanie kvality sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva a priblíženie významu certifikačnej schémy vybudovanej na zásadách a požiadavkách trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, predstavujú podstatu z nástrojov k úspešnému prieniku na trhy s drevom. Poznatky o obchodne–právnych vzťahoch, zmluvného ujednania v zahraničnom obchode a v medzinárodnej doprave tovaru vo vzťahu dodacích doložiek INCOTERMS k preprave zásielky predstavujú pre účastníkov kurzu neoddeliteľnú súčasť priaznivých obchodne–partnerských vzťahov na trhu. Na základe ukážok a poskytnutých návodov pre plánovanie a navrhovanie optimálnych sortimentačných postupov v teréne bol projekt cielený na poukázanie efektívnych ekonomických dopadov využívania selekcie a možnosti cieleného ovplyvňovania hodnotovej produkcie lesných porastov. Predmetom projektu bolo poskytnutie informácií o legislatívnych ustanoveniach v uvedenej problematike, poukázaním na realizačné využitie.
Podmienkou pre praktické uplatnenie je v neposlednom rade poskytnúť správcom lesných pozemkov  teoretické základy a praktické terénne ukážky s pridruženou motiváciou účastníkov kurzu ku samovzelávaniu, odbornému a osobnému rastu. Miesta realizácie projektu, zodpovedali požiadavkám realizácie v nadväznosti na predmet projektu.

Ciele:
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu bolo zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti vlastníkov, obhospodarovateľov, resp. správcov lesných pozemkov v oblasti optimalizácie výťažnosti sortimentov surového dreva za účelom úspešného preniknutia a uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu s drevom.
Špecifické ciele projektu:
1. Poukázať na potrebu odbornej sortimentácie a manipulácie drevnej hmoty, ako nevyhnutného základu pre optimálnu výťažnosť sortimentov surového dreva s cieľom maximalizovať výnosy z predaja drevnej hmoty.
2. Obnoviť a prehĺbiť znalosti z uplatňovania Európskych noriem (EN) pre surové drevo a s nimi harmonizovanej sústavy STN.
3. Poskytnúť návod na primerané uplatňovanie Slovenských technických noriem (STN) na určovanie kvality sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva.
4. Zvládnuť základné charakteristiky trhu v obchode s drevom.
5. Ovládať obchodné vzťahy a operácie a priblížiť základné ustanovenia obchodných zmlúv pre uplatňovanie krokov k úspešnému prieniku na trh s drevom využívajúc nástroje marketingu.
6. Sprostredkovať možnosti, ktoré poskytujú certifikačné schémy vybudované na zásadách a požiadavkách trvaloudržateľného hospodárenia v lesoch a poznať význam certifikácie dreva v obchodných vzťahoch.

Výstupy:
-  seminár
-   tlačená odborná publikácia "Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie"
-   CD

Trvanie projektu:
január 2009 – november 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu