Príprava rozvojových projektov

skipmenu

tomenu

Prípravu rozvojových projektov zabezpečuje v rámci NLC-ÚLPV Odbor rozvojových projektov.

Odbor rozvojových projektov v programovom období 2007 – 2013 vypracoval pre obhospodarovateľov lesa celkovo 178 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

 

V  programovom období 2014 – 2020 doteraz vypracoval pre obhospodarovateľov lesa 33 ŽoNFP z nasledovných programov:

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020:

 

26 ŽoNFP v rámci podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

1 ŽoNFP v rámci podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

2 ŽoNFP v rámci podopatrenia 8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

 

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

 

2 projekty a 1 mikroprojekt v rámci prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

1 projekt v rámci prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov)

NSRV ARVI NSRV
tomenu