Kvalita drevnej suroviny a obchod s drevom

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

zchld

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LESNÝCH DREVÍN - spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva
Klement, I., Réh, R., Detvaj, J.

S cieľom informovať pracovníkov lesného hospodárstva vykonávajúcich ťažbové, približovacie, sortimentačné a obchodné činnosti o možnostiach zužitkovania rozhodujúcich drevín lesov Slovenska odvetvím spracovania dreva, boli emitované odborné texty, formou informačných letákov o dvadsiatich hospodársky najvýznamnejších druhoch lesných drevín z hľadiska ich spracovania odvetvím spracovania dreva.  V súčasnosti sa ukazuje potreba zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva (predajcov surového dreva) o základných existujúcich postupoch drevárskeho spracovania jednotlivých hospodársky významných drevín a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu prác v ťažbovo – výrobnom procese a v obchodných činnostiach.
Táto publikácia je jedným z výstupov projektu "Základné charakteristiky lesných drevín - spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-112-4 Prečítať


Zhodnotenie drevnej hmoty.bmpZHODNOTENIE DREVNEJ HMOTY A MARKETINGOVÉ RIADENIE
Greppel, E., Paluš, H., Chudovský, D., Šulek, R.

Materiál, ktorý predkladá kolektív autorov odbornej verejnosti, popisuje zdroje a zabezpečenie drevnej suroviny v SR, vyznačovanie ťazby dreva, označovanie vyťaženého dreva, doklady o pôvode dreva, kvalitatívne triedenie surového dreva, terminológie a pojmy podľa EN a STN, metódy merania rozmerov, určovanie objemu dreva, rozmerové triedenie, znaky kvality, uskladnenie a ochrana surového dreva, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ťažbe a manipulácii dreva, základy marketingu a marketingového riadenia, charakter trhu s drevom, obchodné vzťahy a operácie v obchode s drevom.
Táto publikácia je jedným z výstupov projektu "Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-094-3 Prečítať


Kvalita dreva a obchod s drevom - obalka.jpgKVALITA DREVA A OBCHOD S DREVOM


Greppel E., Šulek R., Drličková E., Paluš, H.

Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú kvalitu dreva, ktorá korešponduje s kritériami pre technické a ekonomické uplatnenie najefektívnejšieho zhodnotenia na trhu v súlade s rozmerovými a kvalitatívnymi ustanoveniami noriem alebo uzatvorených obchodných zmlúv.

Táto učebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu "Lesníctvo a drevárstvo - aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy" spolufinancovaného Európskou únoiu.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2007 ISBN: 978-80-8093-028-8 Prečítať

NSRV ARVI NSRV
tomenu