Lesná pedagogika

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

LESNÁ PEDAGOGIKA. PRÍRUČKA PRE PEDAGÓGOV.
Marušáková, Ľ.

Pre potreby vzdelávania lesných pedagógov počas kurzov lesnej pedagogiky vznikla knižná publikácia, ktorá slúži ako metodický materiál všetkým záujemcom o lesnú pedagogiku a environmentálnu výchovu s dôrazom na zážitkové učenie v lese. Ide o praktickú príručku pre plánovanie, organizovanie a vyhodnocovanie programov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny.
Knižná publikácia vznikla v rámci projektu Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a  udržanie pracovných miest v lesnom hospodárstve financovaného Európskym spoločenstvom v rámci PRV SR 2007 – 2013, kód projektu 160TT0900793.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-121-6


LESNÁ PEDAGOGIKA AKO SÚČASŤ ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY NA SLOVENSKU. KONCEPCIA ROZVOJA
Marušáková, Ľ. a kolektív

Cieľom Koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky je zhodnotiť súčasný stav v oblasti lesnej pedagogiky na Slovensku i v zahraničí a vytýčiť ďalší smer rozvoja. Vypracovanie tejto koncepcie prispieva k naplneniu viacerých politických dokumentov pri zohľadnení existujúcich legislatívnych a koncepčných materiálov.
Knižná publikácia vznikla v rámci projektu Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve financovaného Európskym spoločenstvom v rámci PRV SR 2007 – 2013, kód projektu 160ZV0800767.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-126-1 


lesna pedagogika.bmpLESNÁ PEDAGOGIKA

Environmentálne vzdelávanie s lesníckam zameraním
Marušáková, Ľ., Melcerová, A.

Leták o lesnej pedgogike, ktorý vznikol v rámci projektu Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych subjektov - prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ financovaného z PRV SR  2007 - 2013. V rámci projektu vznikol i plagát o lesnej pedagogike a plagát o lesníckych dňoch.
Vydalo: NLC, Zvolen 2009  Prečitať


ako rastie les.jpgAKO RASTIE LES
Lehocká, J., Marušáková, Ľ.

Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje život stromu od malého semienka až po dospelý strom, z ktorého sa potom vyrábajú rôzne drevené produkty. Deťom primeraným spôsobom zároveň vysvetľuje pojmy ako škôlkovanie, lesná škôlka, vyzdvihovanie  sadeníc, vyžínanie, semenáčik, mladina, prerezávka, prebierka, ťažba, zvážnica, motorová píla, manipulácia dreva a pod.
Vydalo: NLC, odelenie reprografie, Zvolen 2007 Prečítať


praca lesnika.jpgPRÁCA LESNÍKA
Lehocká, J., Marušáková, Ľˇ.

Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje prácu lesníka, lesný hospodársky plán, rozdelenie lesov a ich obhospodarovanie, starostlivosť o lesy, lesnú ťažbu a ochranu lesa. Predstavuje i úlohy poľovníka a jeho starostlivosť o zver.

Vydalo
: NLC, oddelenie reprografie, Zvolen 2007 Prečítať


les v zime.jpgLES V ZIME
Lehocká, J., Marušáková, Ľ.

Tretia zo série brožúr určená predovšetkým deťom prvého stupňa základných škôl, ktorá sa zameriava na typický výzor a atmosféru lesa v zimnom období. Akcentuje v nej význam starostlivosti o zver v zime, vznik škôd na lesnom poraste v zimnom období a následné možné premnoženie hmyzu a úloha lesníka v ochrane lesných porastov.
Vydalo: NLC, oddelenie reprografie, Zvolen 2007 Prečítať


ucebnica paws.jpgUČEBNICA príručka pre účastníkov kurzu lesnej pedagogiky v rámci projektu PAWS
Marušáková, Ľ., Bučková, A., Prylová, L., Harkabus, Š., Heinzová, Z., Kulichová, P., Grecmanová, H., Kašpárková J.

Učebica podáva informácie o základoch didaktiky, pedagogiky, vývinovej psychológie - aplikovanej psychológie pre prácu lesníkov, princípoch, metódach a histórii lesnej pedagogiky. Posledné dve časti sa venujú práci s verejnosťou, propagácii, komunikácii a zásadám prvej pomoci. Učebnicu spoločne vytvorili Národné lesnícke centrum, Střední lesnická škola v Hranicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesu Brandýs nad Labem.
Učebnica vznikla v rámci projektu Pedagogické aktivity v lese - koncepcia seminára pre lesníkov (PAWS).
Grafická úprava: Karolína Tykvová, ÚHÚL Česká republika, 2006


hrame sa ucime sa v lese.jpgHRÁME A UČÍME SA V LESE
Program lesnej pedagogiky v štyroch ročných obdobiach

Hudecová, E., Marušáková, Ľ., Hudecová, Z.

Táto publikácia slúži ako praktická pomôcka pre lesníkov a ekológov, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a formou lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v nich budujú vzťah k lesu. Publikácia okrem popisu cieľov a metód lesnej pedagogiky v sebe zahŕňa vzorové ukážky praktického vyučovania v lese v každom ročnom období. V náväznosti na vymedzenú tému je v publikácii uvedený popis hier a aktivít.
Vydalo: ÚVVP LVH SR, Zvolen pre ALEA, 2004 ISBN 80-89100-23-6 Prečítať


praca s verejnostou.jpgPRÁCA S VEREJNOSŤOU A VZŤAH K LESU
Odborná príručka pre lesných pedagógov

Žáry, I., Brindza, J., Hudecová, Z., Kariková, S., Doušková, A.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa venujú komunikácii s verejnosťou alebo sa zaoberajú osvetovou činnosťou, prácou s deťmi, mládežou, ale aj inými cieľovými skupinami a sprostredkúvajú im stretnutie s prírodou formou lesnej pedagogiky. Prvá časť knihy sa zaoberá teoretickými základmi PR, sú tu vysvetlené pojmy používané v obalsti PR, formy a metódy práce s verejnosťou, jej cieľové skupiny, imidž, reklama, lobing. Druhá časť sa týka komunikácie a komunikačných prostriedkov, tretí celok sa priamo zaoberá lesnou pedagogikou, ďalšie časti sa venujú vedným oblastiam, ktoré slúžia ako teoretická báza na zvýšenie kvality lesnej pedagogiky.
Vydal: ÚVVP LVH SR, Zvolen 2003 ISBN 80-89100-16-3


hry_v_lese.jpgHRY V LESE

Z nemeckého originálu: Waldspiele. Natur erleben in Lebensraum Wald.

Preklad: Hudecová, Z.

Predkladaná zbierka je zameraná na hry v lese a to: hry na zmyslové vnímanie, na spoluprácu a pantomímu, na rozvoj fantázie a meditáciu, na hravé zobrazovanie, obsahuje i dobrodružné, náučné a športové hry. Výborná inšpirácia pre lesných pedagógov.

Vydal
: ÚVVP LVH SR, Zvolen 2003 ISBN 80-89100-02-3 Prečítať
 


NSRV ARVI NSRV
tomenu