Ochrana lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

hmyz a huby
Atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi

Zúbrik, M., Kunca, A.
 
V tejto príručke je spracovaná problematika biotických škodlivých činiteľov lesných drevín z vedeckých a odborných poznatkov a vlastných skúseností autorov. Jej cieľom je prispieť k informovanosti lesníckej prvovýroby o možnom pôsobení najvýznamnejších činiteľov. Venuje sa opisom pre správnu determináciu, praktickým metódam prevencie, supresie ako aj východiskám pre prognózu vývoja lesného ekosystému v daných pôdnoklimatických podmienkach.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-143-8   Prečítať
 

qq
Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému a iným inváznym druhom

Vakula, J., Gupka A., Zúbrik, M., Kunca, A.
 
Invázne druhy organizmov sú celosvetovým problémom, na ktorého riešenie sa každoročne vynakladá množstvo finančných prostriedkov. Podľa IUCN (Svetová únia ochrany prírody) sú invázne druhy globálne druhý najdôležitejší faktor ohrozujúci prirodzenú biodiverzitu ekosystémov. Okrem toho, že nepôvodné druhy hmyzu, rastlín a húb zapríčiňujú škody na ekosystémoch, majú aj vážny sociálno-ekonomický dosah. Vplyvom klimatických zmien, pôsobením vetra a iných abiotických a biotických faktorov, no najmä vplyvom človeka, ako najvýznamnejšieho faktora za posledných 200 rokov, prekonali mnohé druhy prirodzené bariéry. Výsledkom bol ich prienik na nové kontinenty, do nových krajín a území.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-137-7   Prečítať
 

vplyv ak
Vplyv aktívnej a pasívnej ochrany na šírenie kalamity sekundárnych škodlivých činiteľov

Kunca, A., Nikolov, Ch., Vakula, J., Leontovyč, R., Galko, J., Zúbrik, M.
 
Táto publikácia porovnáva šírenie poškodenia smrekového lesa modelovým sekundárnym škodlivým činiteľom lykožrútom smrekovým Ips typographus L. okolo území, ktoré boli poškodené vetrovou kalamitou v roku 2004 resp. 2002, a v ktorých sa aplikovala aktívna ochrana lesa s územiami, kde sa neaplikovali žiadne opatrenia ochrany lesa, teda s tzv. pasívnou ochranou.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-135-3   Prečítať
 

vietor a sneh.bmpVietor a sneh – najzávažnejšie abiotické škodlivé činitele

Konôpka, B., Konôpka, J.
 
Dlhodobo najzávažnejším škodlivým činiteľom lesných porastov je vietor, menej sneh a námraza. Vývoj vetrových a snehových náhodných ťažieb, popis nebezpečných smerov vetra, ohrozenia lesov vetrom, analýza snehovej kalamity z  rokov 2005/2006 a opatrenia na zníženie poškodzovania lesných porastov vetrom a snehom sú uvedené v  brožúre, ktorá vyšla ako jedna z príloh časopisu LES & Letokruhy.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 Prečítať
 

lykozrut.bmpLykožrút smrekový (Ips typographus L.) – najobávanejší škodlivý činiteľ súčasnosti

Vakula, J., Gubka, A., Galko, J., Kunca, A., Nikolov, Ch.
 
Podkôrny hmyz sa významnou mierou podieľa na výške náhodných ťažieb na Slovensku. Príloha časopisu LES & Letokruhy charakterizuje aktuálnu situáciu v lesoch Slovenska v súčasnosti, uvádza prognózu populačnej dynamiky lykožrúta, ako aj navrhované opatrenia a spôsoby biologickej ochrany lesa proti lykožrútovi smrekovému.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 Prečítať
 

smreciny v chranenych uzemiach.bmpSmrečiny v chránených územiach

Schwarz, M., Moravčík, M.
 
Informačná brožúra vložená v časopise LES & Letokruhy popisuje zastúpenie smreka a prirodzenosť smrečín v chránených územiach, charakterizuje i prirodzenosť nižších vývojových štádií smrečín a problematiku navrhovania chránených území a ochranných pásem, ako aj ich zonáciu. Posledná kapitola prílohy sa venuje problémom so smrekom a vhodnej kategórii chráneného územia.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 Prečítať
 

modely hospodarenia.bmpModely hospodárenia a pestovanie stabilných smrekových porastov

Kulla, L., Štefančík, I., Petráš, R., Tučeková, A., Kamenský, M., Tutka, J.
 
Príloha časopisu LES & Letokruhy odpovedá na otázky ako: čo sú modely hospodárenia, aké je cieľové zastúpenie smreka, aká je úplná premena, kedy je potrebné pristúpiť k rekonštrukciám, ako znížiť straty na hodnotovej produkcii. Čitateľ sa dozvie, že zalesniť kalamitnú holinu nie je len tak, že aj prirodzená obnova môže byť s otáznikmi, na čo nezabudnúť v mladých smrečinách s dôrazom na efektívnosť pri hospodárení.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 Prečítať
 

stav a prognozy hynutia smrecin.bmpSÚČASNÝ STAV A PROGNÓZY VÝVOJA HYNUTIA SMREČÍN NA SLOVENSKU

Hlasný, T., Kulla, L., Bucha, T., Konôpka, J.


Príloha časopisu LES & Letokruhy charakterizuje rozpad smrečín podľa vývoja náhodných ťažieb, využitie satelitných snímok pri identifikácii stavu a vývoja smrečín, zmeny stavu smrekových porastov medzi rokmi 2002 - 2007 a 2007 - 2008, uvádza prognózy vývoja podľa objemov náhodných ťažieb a počtu generácii podkôrneho hmyzu v podmienkach klimatických zmien a opisuje hlavných škodlivých činiteľov.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 Prečítať


Kunca_obalka1.jpgŠKODLIVÉ ČINITELE LESNÝCH DREVÍN A OCHRANA PRED NIMI

Kunca, A., Zúbrik, M., Novotný, J. a kolektív

Táto publikácia je určená účastníkom vzdelávacieho projektu Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi.
Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti  v zavádzaní nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie životného prostredia a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Obsahovo je publikácia zameraná na predstavenie integrovaného manažmentu škodcov, integrovaného manažmentu škodcov v lesnom ekosystéme, škodlivých činiteľov lesných drevín a dozoru nad zdravotným stavom lesov.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-048-6 Prečítať


NSRV ARVI NSRV
tomenu