Obhospodarovanie lesov a hospodárska úprava lesov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

priPríručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa

Konôpka, J., kol.

Cieľavedomé pôsobenie vlastníka a obhospodarovateľa lesa na les ako hlavný objekt svojej činnosti, predpokladá jeho vysokú odbornú úroveň, vyplývajúcu z vlastníckych vzťahov, hospodárskych zámerov a spoločenských potrieb kladených na les. Potreba integrovať poznatky z obnovy a výchovy lesných porastov, ochrany lesa, ťažbovo-dopravných technológií, hospodárskej úpravy lesov ako aj právnych noriem v lesnom hospodárstve vyplýva z postulátu pripraviť odborne všestranne vzdelaného obhospodarovateľa lesa. Skĺbenie poznatkov z histórie vlastníctva a obhospodarovania lesa s novými biologickými, technickými a ekonomickými vedomosťami je predpokladom zabezpečenia jednej z hlavných úloh vlastníka a obhospodarovateľa lesa – zachovanie trvalo udržateľných a zdravých lesných spoločenstiev.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-123-0 Prečítať


upla

Uplatňovanie funkcií lesa v krajine

Čaboun, V., Tutka, J., Moravčík, M., kol.

V súlade s lesníckou stratégiou EÚ je jedným zo základných cieľov lesníckej politiky na Slovensku presadzovanie polyfunkčného (funkčne integrovaného) využívania funkcií lesov v celej šírke. K lesom a ich funkciám treba preto pristupovať ako k prírodnému bohatstvu a vhodným obhospodarovaním ho treba zachovať a v rámci možností i zlepšovať. Spoločnosť sa však musí postarať, aby sa pre vlastníkov lesných pozemkov zabezpečila spoločensky prijateľná miera zisku, pretože vlastník starostlivosťou o vhodnú štruktúru lesa poskytuje spoločnosti významné služby.
Medzi najzávažnejšie problémy limitujúce účinné uplatnenie systému polyfunkčného lesného hospodárstva patrí najmä nesúlad medzi spoločenskou objednávkou na využívanie funkcií lesov a jej ekonomickým krytím. Zatiaľ čo spoločenská objednávka na produkciu dreva je ekonomicky stimulovaná trhom, spoločenská objednávka na využívanie ostatných funkcií (najmä netrhového charakteru) nie je ekonomicky dostatočne zabezpečená ani v jednoznačných prípadoch objednávky, akými sú ochranné lesy a lesy osobitného určenia. (Čaboun, V., Zemko, M., 2011: Uplatňovanie funkcií lesa v krajine)

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Uplatňovanie funkcií lesa v krajine" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-120-9 Prečítať

 


Dendrometricke pristroje a pomocky.bmp

DENDROMETRICKÉ PRÍSTROJE A POMÔCKY PRE EFEKTÍVNE MERANIE LESA

Marušák, R., Urbánek, V., Šebeň, V.

Táto publikácia si kladie za cieľ predstaviť moderné nástroje a prístroje používané pri praktickej dendrometrii, predovšetkým z hľadiska ich praktických dopadov na dnešnú lesnícku prax. Popisuje súčasné alternatívy, trendy, vývoj a princípy, ktorými sa tieto moderné technológie odlišujú od tradičných zvyklostí a prístupov. Autori sa venujú prístrojom a spôsobom merania, ktoré môžeme označiť za praktickú, v širšom zmysle slova za prevádzkovú dendrometriu. Cieľom publikácie je aj podať zrozumiteľnou formou, čo najpresnejčie informácie o tom, čo je na trhu k dispozícii, čo od jednotlivých prístrojov môžu očakávať. Čitateľ si môže spraviť obraz o tom, ktorým smerom sa súčasné technológie uberajú.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Efektívne metódy merania lesa" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-097-4 Prečítať

 


obal_hul

HOSPODÁRSKO–ÚPRAVNÍCKE PLÁNOVANIE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH

Bavlšík J., Kučera J., Ruman K.

Pre odborné obhospodarovanie lesov vlastníkmi, správcami, nájomcami a obhospodarovateľmi lesov, ktorým je táto publikácia určená je dôležité poznať svoje práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto predpisov a racionálne a efektívne ich využívať pri zveľaďovaní svojho majetku. Týmto sa bude napĺňať aj generačný odkaz zachovať lesy potomstvu.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"  v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-110-0 Prečítať


NSRV ARVI NSRV
tomenu