Obhospodarovanie lesov a hospodárska úprava lesov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

priTrvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Bruchánik, R., Švančara, J., Zima, P., Zlocha, R., Kunca, A.

Publikácia obsahuje päť častí - pestovanie lesov, ochrana lesov, ťažbovo-dopravné technológie v lesnom hospodárstve, hospodárska úprava lesov a aktuálne problémy lesného hospodárstva z pohľadu lesníckej legislatívy. Znalosť vybraných okruhov sa predpokladá najmä u odborných lesných hospodárov. Základným cieľom publikácie je snaha poskytnúť čitateľom možnosť preniknúť hlbšie do problematiky lesného hospodárstva a na základe toho odborne a zároveň zodpovedne riešiť základné úlohy lesného hospodárstva. Vzhľadom na zapracovanie najnovších teoretických a praktických poznatkov ako aj novelizovaných právnych predpisov je tiež vhodným študijným doplnkom pre žiadateľov o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti OLH.

Vydalo: NLC, Zvolen 2017 ISBN ISBN 978-80-8093-226-8, 290 s.

Voľne predajné. Kontakt: Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5202 305, spanka@nlcsk.org


priPríručka obhospodarovateľa lesa a odborného lesného hospodára pre konania so štátnou správou.

Zima, P.

Obhospodarovatelia lesov a u nich pôsobiaci odborní lesní hospodári sa pri obhospodarovaní lesov stretávajú pri praktickej realizácii programov starostlivosti o lesy s potrebami vstúpiť do konania s orgánmi štátnej správy, čo býva vyvolané objektívnymi skutočnosťami ako napr. náhodné ťažby. Pre dosiahnutie svojich potrieb a požiadaviek, ktoré sú v záujme odborného obhospodarovania lesov sa musia oproti platnému programu starostlivosti o lesy zvoliť nové postupy a formy hospodárenia. Pre to sú v platnej legislatíve vytvorené zákonné možnosti, ktoré však obhospodarovatelia lesov môžu využiť po splnení stanovených požiadaviek a predložení príslušných žiadostí. Príručka poskytuje teoretické základy a praktické ukážky v danej problematike. Predkladá postupy, vzorové tlačivá a žiadosti najmä pri úprave PSL, zmene PSL, predčasnej obnove PSL, predĺžení lehoty na obnovu lesa na holine, predĺžení lehoty na zabezpečenie lesného porastu, vypracovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby a harmonogramu obnovy lesa na holine. Obsahuje náležitosti potrebné pre to, aby obhospodarovateľ lesa mohol zabezpečiť odborné obhospodarovanie lesa v zmenených podmienkach po súhlase príslušného orgánu štátnej správy.

Vydalo: NLC, Zvolen 2017 ISBN 978-80-8093-233-6, 96 s.

Voľne predajné. Kontakt: Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5202 305, spanka@nlcsk.org


priPostup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie

Zima, P.

Publikácia je metodickou pomôckou pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a všetkých pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva, ktorí prichádzajú do styku s lesnou hospodárskou evidenciou. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky, konkretizáciu a vysvetlenie pojmov, ktoré vyhláška obsahuje, návod na vypĺňanie evidenčných výkazov, ako aj konkrétne príklady vypĺňania jednotlivých evidenčných výkazov a vedenia grafickej evidencie.

Vydalo: NLC, Zvolen 2014 ISBN 978-80-8093-185-8, 94 s.

 

Voľne predajné. Kontakt: Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5202 305, spanka@nlcsk.org


priPríručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa

Konôpka, J., kol.

Cieľavedomé pôsobenie vlastníka a obhospodarovateľa lesa na les ako hlavný objekt svojej činnosti, predpokladá jeho vysokú odbornú úroveň, vyplývajúcu z vlastníckych vzťahov, hospodárskych zámerov a spoločenských potrieb kladených na les. Potreba integrovať poznatky z obnovy a výchovy lesných porastov, ochrany lesa, ťažbovo-dopravných technológií, hospodárskej úpravy lesov ako aj právnych noriem v lesnom hospodárstve vyplýva z postulátu pripraviť odborne všestranne vzdelaného obhospodarovateľa lesa. Skĺbenie poznatkov z histórie vlastníctva a obhospodarovania lesa s novými biologickými, technickými a ekonomickými vedomosťami je predpokladom zabezpečenia jednej z hlavných úloh vlastníka a obhospodarovateľa lesa – zachovanie trvalo udržateľných a zdravých lesných spoločenstiev.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-123-0 Prečítať


upla

Uplatňovanie funkcií lesa v krajine

Čaboun, V., Tutka, J., Moravčík, M., kol.

V súlade s lesníckou stratégiou EÚ je jedným zo základných cieľov lesníckej politiky na Slovensku presadzovanie polyfunkčného (funkčne integrovaného) využívania funkcií lesov v celej šírke. K lesom a ich funkciám treba preto pristupovať ako k prírodnému bohatstvu a vhodným obhospodarovaním ho treba zachovať a v rámci možností i zlepšovať. Spoločnosť sa však musí postarať, aby sa pre vlastníkov lesných pozemkov zabezpečila spoločensky prijateľná miera zisku, pretože vlastník starostlivosťou o vhodnú štruktúru lesa poskytuje spoločnosti významné služby.
Medzi najzávažnejšie problémy limitujúce účinné uplatnenie systému polyfunkčného lesného hospodárstva patrí najmä nesúlad medzi spoločenskou objednávkou na využívanie funkcií lesov a jej ekonomickým krytím. Zatiaľ čo spoločenská objednávka na produkciu dreva je ekonomicky stimulovaná trhom, spoločenská objednávka na využívanie ostatných funkcií (najmä netrhového charakteru) nie je ekonomicky dostatočne zabezpečená ani v jednoznačných prípadoch objednávky, akými sú ochranné lesy a lesy osobitného určenia. (Čaboun, V., Zemko, M., 2011: Uplatňovanie funkcií lesa v krajine)

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Uplatňovanie funkcií lesa v krajine" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-120-9 Prečítať

 


Dendrometricke pristroje a pomocky.bmp

DENDROMETRICKÉ PRÍSTROJE A POMÔCKY PRE EFEKTÍVNE MERANIE LESA

Marušák, R., Urbánek, V., Šebeň, V.

Táto publikácia si kladie za cieľ predstaviť moderné nástroje a prístroje používané pri praktickej dendrometrii, predovšetkým z hľadiska ich praktických dopadov na dnešnú lesnícku prax. Popisuje súčasné alternatívy, trendy, vývoj a princípy, ktorými sa tieto moderné technológie odlišujú od tradičných zvyklostí a prístupov. Autori sa venujú prístrojom a spôsobom merania, ktoré môžeme označiť za praktickú, v širšom zmysle slova za prevádzkovú dendrometriu. Cieľom publikácie je aj podať zrozumiteľnou formou, čo najpresnejčie informácie o tom, čo je na trhu k dispozícii, čo od jednotlivých prístrojov môžu očakávať. Čitateľ si môže spraviť obraz o tom, ktorým smerom sa súčasné technológie uberajú.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Efektívne metódy merania lesa" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-097-4 Prečítať

 


obal_hul

HOSPODÁRSKO–ÚPRAVNÍCKE PLÁNOVANIE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH

Bavlšík J., Kučera J., Ruman K.

Pre odborné obhospodarovanie lesov vlastníkmi, správcami, nájomcami a obhospodarovateľmi lesov, ktorým je táto publikácia určená je dôležité poznať svoje práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto predpisov a racionálne a efektívne ich využívať pri zveľaďovaní svojho majetku. Týmto sa bude napĺňať aj generačný odkaz zachovať lesy potomstvu.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"  v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-110-0 Prečítať


NSRV ARVI NSRV
tomenu