Zakladanie a pestovanie lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

zasZásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach
Kamenský, M., Štefančík, I.

Prírodné podmienky vyjadrené typologickými jednotkami a porastovými typmi sú najpodstatnejším identifikátorom, ktorý ovplyvňuje diferenciáciu pri pestovaní (obhospodarovaní) lesných porastov. Všeobecne prevláda názor, že šablónovitosť pri upravovaní prirodzených procesov a to najmä ak ide o dlhoročné prirodzené procesy, aké prebiehajú aj v lesných ekosystémoch, je neprípustná, no dodržiavanie rámcových zásad, diferencovaných podľa prírodných podmienok, cieľov hospodárenia a princípov hospodárnosti, resp. podľa princípov, ku ktorým lesníctvo postupne dospelo (GREGUŠ 2004), je nevyhnutné. Cieľom vzdelávacej aktivity je stručné a prehľadné zhrnutie základných činností, resp. opatrení pri obhospodarovaní (manažmente) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku.
Vydalo: NLC, Zvolen 2011 ISBN: 978-80-8093-138-4 Prečítať


zchldZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LESNÝCH DREVÍN - ekologické nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní
Sarvaš, M., Bruchánik, R., Hoffmann, J., Chválová, K.,Ježovič, V.

Odborná publikácia je obsahovo zameraná na základné charakteristiky 20 hospodársky najvýznamnejších drevín. V súčasnosti sa ukazuje potreba zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva o základných nárokoch jednotlivých drevín, a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu hlavne v primárnom odvetví lesného hospodárstva ako je pestovanie lesa.
Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Základné charakteristiky lesných drevín - ekologické nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní"  a je financovaná Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN: 978-80-8093-112-4 Prečítať


problematika LRM.bmpPROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU
Sarvaš, M., Toma, P., Sušková M., Chválová, K.

Odborná publikácia má prispieť k zvýšeniu informovanosti zamestnancov v lesných škôlkach a pestovateľov lesa o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti lesného reprodukčného materiálu a o progresívnych postupoch dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu.
Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu"  a je financovaná Európskym spoločenstvom.
Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN: 978-80-8093-103-2 Prečítať

 

 


prírode blízke obhospodarovanie lesa.bmpPRÍRODE BLÍZKE OBHOSPODAROVANIE LESA
Saniga, M., Bruchánik, R.

Prvoradým cieľom lesného hospodárstva je trvalé udržanie vlastností lesného ekosystému v danej oblasti cez jeho ekologickú stabilitu. Prírode blízke pestovanie lesa, ktoré má v lesoch Slovenska veľkú možnosť uplatnenia v lesných ekosystémoch pôvodných drevín, vytvára predpoklady pre ich ekonomicky efektívne obhospodarovanie s vysokou ekologickou stabilitou. Publikácia charakterizuje koncepcie prírode blízkeho pestovania lesa, ako aj jeho praktické uplatňovanie v lesnej prevádzke.
Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Prírode blízke obhospodarovanie lesa" v rámci PRV SR 2007 - 2013 a je financovaná Európskym spoločenstvom.
Vydalo
: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-088-2 Prečítať

 


Lesny reprodukcny material - obalka.jpgLESNÝ REPRODUKČNÝ MATERIÁL A PESTOVANIE LESA I.
Sarvaš M., Hoffmann J., Sušková M., Chválová K., Longauer R., Takáčová E., Tučeková A.

Učebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu „Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy“. Obsahovo je učebnica určená pre tri cieľové skupiny: robotníci, technicko-hospodárski pracovníci a manažéri v lesníctve. V prvej časti sú uvedené základné praktické pravidlá pri pestovaní voľnokorenného sadbového materiálu lesných drevín. V časti pre TH pracovníkov sú uvedené základné informácie o zbere a spracovaní semennej suroviny, dopestovaniu krytokorenného sadbového materiálu a základným charakteristikám lesných drevín, týkajúcich sa semien, ich skladovania, predsejbovej prípravy, výsevu a postupov autovegetatívneho rozmnožovania. Kapitoly pre manažérov pojednávajú o legislatívnych predpisoch v oblasti obchodovania s lesným reprodukčným materiálom v rámci EÚ a členských krajinách OECD. 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-031-8 Prečítať


Sarvas01.jpgZAKLADANIE LESOV V MENIACICH SA EKOLOGICKÝCH PODMIENKACH
Sarvaš, M., Tučeková, A., Takáčová, E., Chválová, K., Lengyelová, A., Varínsky, J., Longauerová, V., Sušková, M.
 
Táto publikácia je určená účastníkom vzdelávacieho projektu Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických podmienkach.Jeho cieľom je zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo-udržateľného hospodárenia v lesoch. Učebnica je obsahovo zamerané na predstavenie škôlkárskej výroby, progresívnych postupov pestovania krytokorenného sadbového materiálu, autovegetatívneho rozmnožovania drevín, kvality sadbového materiálu, umelej obnovy lesa, kvality práce a nových technologických postupov v umelej obnove lesa, ochranu sadbového materiálu a starostlivosti o lesné kultúry.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-043-1 Prečítať


štefančík.jpgVÝCHOVA A OBNOVA LESNÝCH PORASTOV V ROZDIELNYCH EKOLOGICKĆH PODMIENKACH
Štefančík, I., Kamenský, M., Bruchánik, R.

Cieľom publikácie je stručné zhrnutie základných princípov obhospodarovania (manažmentu) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku. Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom lesníckej praxe, ale tiež odborným pracovníkom neštátnych subjektov, ktorí sú majiteľmi lesných porastov. V jednotlivých kapitolách je postupne predstavovaná charakteristika rozdielnych ekologických podmienok lesných porastov, vývoj diferencovaného manažmentu lesných porastov na Slovensku, zásady diferencovaného manažmentu lesných porastov v normálnych a zmenených ekologických podmienkach, perspektívy diferencovaného manažmentu lesných porastov.
Tento projekt je spolufinancovaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
.  
Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-027-1 Prečítať

NSRV ARVI NSRV
tomenu