Školenie držiteľov osvedčenia OLH

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Aktuálne poznatky z kľúčových oblastí práce odborného lesného hospodára
(ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčení OLH) 

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (č. potvrdenia o akreditácií 2257/2014/59/1). Je určený pre držiteľov osvedčenia Odborný lesný hospodár, ktorým zákon o lesoch, § 48, ods. 2, písmeno m) ukladá povinnosť zúčastňovať sa školenia, ktoré každoročne zabezpečuje MPRV SR alebo na základe jeho poverenia vykonáva právnická osoba zriadená ministerstvom. OLH sa musí zúčastniť školenia najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia.

 

Cieľ:

absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

 

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.

 

Rozsah: 16 hodín

 

Cena na osobu:

129,17 € (základ dane), 25,83 € (DPH 20 %), 155,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:
Ing. Bc. Katarína Golianová, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 345
kgolianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu