Lesnícke minimum

skipmenu

tomenu

Lesnícke minimum

Cieľ kurzu:
- poskytnúť pracovníkom v lesníctve, ktorí nemajú odborné lesnícke vzdelanie, rámcové informácie z lesníckej problematiky,
-  oboznámiť sa so základnou lesníckou terminológiou v oblastiach štátnej lesníckej politiky, hospodárskej úpravy lesov, ekonomiky a riadenia LH, pestovania lesa, ochrany lesa, s terminológiou ťažbovo-sortimentačnou, v obchode s drevom a v poľovníctve, s ktorou sa stretávajú pri výkone povolania v konkrétnom pracovnom zaradení.

Cieľová skupina:
- zamestnanci  štátnych a neštátnych organizácií lesného hospodárstva, ktorí nemajú patričné lesnícke vzdelanie a vykonávajú svoju činnosť na úrovni stredného a vrcholového manažmentu. Jedná sa o zamestnancov s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou (ojedinele aj s vysokoškolským vzdelaním iného zamerania ).

Rozsah kurzu:
40 hodín

Kontakt:
Ing. Ľudmila Marušáková, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 244
marusakova@nlcsk.org

tomenu