Odborné vzdelávanie
v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti  prípravkov na ochranu rastlín. Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2011-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

 

Cieľ:

nadobudnúť a podľa potreby si doplniť a dlhodobo osvojiť vedomosti z oblasti prípravkov na ochranu rastlín tak, aby používatelia pesticídov si boli plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a aby poznali a bezpodmienečne realizovali vhodné opatrenia na čo najviac možné zníženie týchto rizík . Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získať celoštátne platné osvedčenie na dobu 10 rokov.

 

Cieľová skupina:

vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

 

Rozsah: 8 hodín

 

Cena na osobu:

50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 305
spanka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu