Odborná príprava ku skúške LRM

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odborná príprava ku skúške odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM). Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 22, ods. 1 vyhlášky MPRV SR 501/2010Z. z. predkladá fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, obsahom ktorej je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s LRM (§ 21, ods. 8). NLC – ÚLPV Zvolen pod gesciou MPRV SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva preto každoročne organizuje odbornú prípravu pre všetkých žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti.

 

Cieľ:

  • poskytnúť účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou
  • pripraviť žiadateľov na úspešné zvládnutie komisionálnej skúšky

 

Cieľová skupina:

Žiadatelia o vykonanie odbornej skúšky. Fyzická osoba môže byť držiteľom osvedčenia na činnosti s LRM, ak má úplné stredné odborné vzdelanie lesnícke alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore lesníckom alebo v odbore so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom a úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM alebo je držiteľom obdobného dokladu vydaného členským štátom /§ 17 ods.(2), písmeno a), b) zákona NR SR č. 138/2010 Z. z./.

 

Rozsah: 16 hodín

 

Cena na osobu:

100,- € (základ dane), 20,- € (DPH 20 %), 120,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Bc. Katarína Golianová, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 345
kgolianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu