Overovanie odborných a technických spôsobilostí

skipmenu

tomenu
 

Overovanie odborných spôsobilostí v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení a zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiály v platnom znení:

 
 
 Na výkon činnosti odborných lesných hospodárov (OLH)
 • iba fyzické osoby,
 • žiadosť o vykonanie skúšky na MPRV SR,
 • naplnenie predpokladov vzdelania a praxe,
 • organizačne zabezpečuje NLC - ÚLPV Zvolen na základe poverenia MPRV SR,
 • skúška pred odbornou komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva,
 • osvedčenie vydáva okresný úrad v sídle kraja – odbor opravných prostriedkov,
 • povinné školenie každých 5 rokov.

 

Na výkon činností s lesným reprodukčným materiálom – zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiály v platnom znení

 • právnické a fyzické osoby,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia na MPRV SR,
 • naplnenie predpokladov spôsobilostí,
 • organizačne zabezpečuje NLC - ÚLPV Zvolen na základe poverenia MPRV SR,
 • u fyzickej osoby skúška pred odbornou komisiou vymenovanou ministrom MPRV SR,
 • MPRV SR vydá osvedčenie aj právnickej osobe ak preukáže, že dané činnosti zabezpečí fyzickou osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia. 

 

Na vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)

 • iba fyzické osoby,
 • žiadosť o vykonanie skúšky na MPRV SR,
 • naplnenie predpokladov spôsobilostí,
 • organizačne zabezpečuje NLC - ÚLPV Zvolen na základe poverenia MPRV SR,
 • skúška pred odbornou komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva,
 • osvedčenie vydáva MPRV SR.

 

Overovanie technických spôsobilostí v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení:

Na vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy

 • právnické a fyzické osoby,
 • žiadosť o overenie technických predpokladov na MPRV SR,
 • organizačne zabezpečuje NLC - ÚLPV Zvolen na základe poverenia MPRV SR,
 • odborná komisia vymenovaná ministrom pôdohospodárstva overuje technické predpoklady,
 • osvedčenie vydáva MPRV SR.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Bc. Katarína Golianová, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 345
kgolianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu